Ετήσιο πρόγραμμα σπουδών

Κάθε Ακαδημαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους ακολουθόντας το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Αποτελείται από τρείς εξεταστικές περιόδους, Φεβρουαρίου, Ιουνίου και την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους κατανέμεται σε δύο εξάμηνα διδασκαλίας, χειμερινό και εαρινό.

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει  τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας για κάθε μάθημα χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτές τα φροντιστηριακά μαθήματα. Παράταση της διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.

Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται. Τυχόν εξέταση του είναι άκυρη και το συγκεκριμένο μάθημα δεν υπολογίζεται στον βαθμό του Πτυχίου που απονέμει το Τμήμα.

Αναπληρώσεις μαθημάτων μπορούν να γίνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από συνεννόηση με τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα. Ανακοινώνονται μόνο μέσω της Γραμματείας του Τμήματος και πραγματοποιούνται αποκλειστικά την εβδομάδα που προηγείται της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Οι σημειώσεις και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για τη διδασκαλία των μαθημάτων, παρέχονται στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνων κάθε εξαμήνου διαμέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης eClass.

Η κατανομή των μαθημάτων και ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων που αναλογούν σε κάθε εξάμηνο για όλα τα έτη σπουδών παρουσιάζεται στους πίνακες στην δεξιά στήλη.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των μαθημάτων και αριθμός ECTS ανά εξάμηνο και έτος σπουδών:

Μαθήματα Πρώτου Έτους

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα ECTS Κωδικός Μάθημα ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΟΙΚ1001 Μαθηματικά Ι 5.50 ΟΙΚ1004 Μαθηματικά ΙΙ 5.50
ΟΙΚ1002 Μακροοικονομική Θεωρία Ι 5.50 ΟΙΚ1005 Μικροοικονομική Θεωρία Ι 5.50
ΟΙΚ1003 Στατιστική Ι 5.50 ΟΙΚ1006 Στατιστική ΙΙ 5.50
ΟΙΚ1401 Αγγλικά Ι 5.00 ΟΙΚ1402 Αγγλικα ΙΙ 5.00
ΟΙΚ1501 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι 5.50  
Μαθήματα Επιλογής
(1 μάθημα) (2 μαθήματα)
ΟΙΚ1201 Λογιστική Ι 5.50 ΟΙΚ1301 Πολιτική Οικονομία Ι 5.50
ΟΙΚ1302 Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ι 5.50 ΟΙΚ1303 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία Ι 5.50
1 μάθημα από άλλα Τμήματα του Π.Κ.
Σύνολο   32.50   32.50

Μαθήματα Δεύτερου Έτους

3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα ECTS Κωδικός Μάθημα ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΟΙΚ2001 Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ 5.50 ΟΙΚ2004 Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ 5.50
ΟΙΚ2002 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 5.50 ΟΙΚ2005 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ 5.50
ΟΙΚ2003 Οικονομετρία Ι 5.50 ΟΙΚ2006 Οικονομετρία ΙΙ 5.50
ΟΙΚ2401 Αγγλικά ΙΙΙ 5.00 ΟΙΚ2402 Αγγλικά ΙV 5.00
  ΟΙΚ2501 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ 5.50
Μαθήματα Επιλογής
(2 μαθήματα) (1 μάθημα)
ΟΙΚ3203 Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού 5.50 ΟΙΚ2101 Οικονομική των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας 5.50
ΟΙΚ3303 Μαρξιστική Οικονομική 5.50 ΟΙΚ2303 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ι 5.50
ΟΙΚ3305 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 5.50  
Σύνολο   32.50   32.50

Μαθήματα Τρίτου και Τέταρτου Έτους

5ο-7ο Εξάμηνο 6ο-8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα ECTS Κωδικός Μάθημα ECTS
Μαθήματα Επιλογής
(6 μαθήματα) (7 μαθήματα)
ΟΙΚ3001 Οικονομετρία ΙΙΙ 5.50 ΟΙΚ3005 Μαθηματικά ΙΙΙ 5.50
ΟΙΚ3104 Οικονομική του Περιβάλλοντος 5.50 ΟΙΚ3111 Οικονομικά της Εργασίας Ι 5.50
ΟΙΚ3105 Οικονομικά των Νομισματικών Ενώσεων 5.50 ΟΙΚ3113 Ελληνική Οικονομία Ι 5.50
ΟΙΚ3112 Προχωρημένη Μακροοικονομική 5.50 ΟΙΚ3302 Οικονομική Ανάπτυξη Ι 5.50
ΟΙΚ3201 Βιομηχανική Οργάνωση Ι 5.50 ΟΙΚ3501 Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων 5.50
ΟΙΚ3204 Οικονομικές Προβλέψεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις 5.50 ΟΙΚ3601 Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης 5.50
ΟΙΚ3207 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι 5.50 ΟΙΚ3103 Οικονομική Πολιτική 5.50
ΟΙΚ3211 Οικονομική των Επιχειρήσεων 5.50 ΟΙΚ3108 Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου 5.50
ΟΙΚ3212 Οικονομική των Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας 5.50 ΣΚΕ3301 Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών 5.50
ΟΙΚ3110 Οικονομική Μεγέθυνση Ι 5.50 ΣΚΕ3303 Σύγχρονα Ζητήματα της Ελληνικής Οικονομίας και Πολιτικής 5.50
ΟΙΚ3109 Νομισματική Θεωρία Ι 5.50 ΟΙΚ3101 Δημόσια Οικονομική I 5.50
ΟΙΚ3114 Αστική και Περιφερειακή Οικονομική 5.50 ΟΙΚ3308 Πολιτική Οικονομία ΙΙ 5.50
ΟΙΚ3301 Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ 5.50 ΣΚΕ3305 Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών 5.50
ΟΙΚ3306 Οικονομική Ιστορία 5.50  
ΟΙΚ3216 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων 5.50  
ΟΙΚ3310 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών ΙΙ 5.50  
ΟΙΚ3309 Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα Ι 5.50  
Σεμιναριακά Μαθήματα
ΟΙΚ4101 Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας 5.50 ΟΙΚ4203 Συλλογή, Διαχείριση και Αναλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων II 5.50
ΟΙΚ4201 Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης 5.50 ΟΙΚ4105 Οικονομικά της Εργασίας ΙΙ 5.50
OIK4203 Συλλογή, Διαχείριση και Αναλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων I 5.50 ΟΙΚ4202 Οικονομικοί και Χρηματιστηριακοί Δείκτες 5.50
  ΟΙΚ4301 Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας 5.50
  ΟΙΚ4501 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ 5.50
  ΟΙΚ4102 Νομισματική Θεωρία ΙΙ 5.50
  ΟΙΚ4205 Οικονομική των Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας ΙΙ 5.50
  ΟΙΚ4107 Οικονομικά των Νομισματικών Ενώσεων ΙΙ 5.50
  ΟΙΚ4206 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 5.50
Σύνολο   33.00   38.50
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.