Δυνατότητα παράτασης ή αναστολής των σπουδών

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης παρατείνοντας τη διάρκεια των σπουδών τους. Προκειμένου να ενταχθούν στο καθεστώς μερικής φοίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος καθορίζει τη λειτουργία του Ιδρύματος μέχρι να οριστικοποιηθεί ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να αναστείλουν τη φοίτηση τους. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος καθορίζεται η διαδικασία αναστολής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, ο μέγιστος χρόνος της αναστολής, καθώς και η δυνατότητα της κατ ́ εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω δυνατότητες, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον Σύμβουλο Σπουδών τους.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.