Προϋποθέσεις εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Στο βασικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμων Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, και Θετικών Επιστημών Ελληνικών Α.Ε.Ι., καθώς και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε απόφοιτους μη Οικονομικών τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, είναι δυνατόν να ζητηθεί να εξεταστούν επιτυχώς σε ένα έως τρία μαθήματα, πριν εγγραφούν στο πρόγραμμα, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Μαθηματικά για Οικονομολόγους
  • Στατιστική
  • Οικονομική Θεωρία  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι η αίτηση τους έχει αξιολογηθεί θετικά και έχουν κληθεί γι’ αυτό το λόγο σε συνέντευξη από την Επιτροπή του προγράμματος. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής υπό τον όρο ότι έχει αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Τα κριτήρια εγγραφής στο πρόγραμμα με βάση τα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι φοιτητές από την Επιτροπή του Προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Βαθμός Πτυχίου 
  • Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
  • Η επίδοση του υποψήφιου σε μαθήματα ή γνωστικά αντικείμενα συναφή προς τις κατευθύνσεις του προγράμματος
  • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
  • Η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Η παρουσία στην προσωπική συνέντευξη 

Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα αποδεικνύεται με βαθμολογία ΤOEFL (από 80 και πάνω), IELTS (από 6,0 και πάνω) ή με Proficiency Cambridge/Michigan. Φοιτητές οι οποίοι έχουν εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις και TOEFL κάτω από 80 ή IELTS κάτω από 6,0 είναι δυνατό να αξιολογηθούν προφορικά από Επιτροπή του Τμήματος για να διαπιστωθεί αν έχουν το ελάχιστο απαιτούμενο υπόβαθρο στην Αγγλική γλώσσα, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.