Προϋπόθεσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος

Σπουδές Πλήρους Φοίτησης

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε οκτώ αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.  Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα. Τα μαθήματα διδάσκονται κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων, χειμερινό και εαρινό. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS. Η αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών στα μαθήματα γίνεται στη βάση εξετάσεων ή/και γραπτών εργασιών. Βάση επιτυχίας είναι ο αριθμός πενήντα (50). Το πρώτο στάδιο του Μ.Δ.Ε. θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αν ο φοιτητής συγκεντρώσει πενήντα (50) και πάνω σε όλα τα μαθήματα.

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Φοιτητές οι οποίοι ολοκληρώνουν επιτυχώς το στάδιο των μαθημάτων υποβάλλουν πρόταση και υπόμνημα για τη Μεταπτυχιακή Διατριβή. Η Διατριβή αντιστοιχεί σε 30  ECTS. Η Γενική Συνέλευση του τμήματος ορίζει επιβλέποντα καθηγητή και δύο ακόμη συνεπιβλέποντες καθηγητές. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή υποβάλλεται μέχρι το τέλος του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου σπουδών και αξιολογείται από την Τριμελή Επιτροπή με κλίμακα 0-100. Βάση επιτυχίας θεωρείται το  πενήντα (50). Η Μεταπτυχιακή Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και των φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. είτε ατομικά είτε κατά τη διάρκεια της ετήσιας ημερίδας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σε ημερομηνίες που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Ο συνολικός χρόνος παρουσίασης για κάθε διατριβής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά.

Σπουδές Μερικής Φοίτησης

Σε περίπτωση μερικής φοίτησης το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το στάδιο της διδασκαλίας καλύπτει τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής σε ένα εξάμηνο. Τα τέσσερα εξάμηνα διδασκαλίας περιλαμβάνουν δύο χειμερινά και δύο εαρινά εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον δύο μαθήματα από τα αντίστοιχα προσφερόμενα μαθήματα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεσσάρων εξαμήνων διδασκαλίας, οι φοιτητές μερικής φοίτησης εκπονούν τη Μεταπτυχιακή τους Διατριβή, με τους όρους που ισχύουν και για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.