Προϋποθέσεις εισαγωγής στο διδακτορικό πρόγραμμα

∆ικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων από τον ∆ΟΑΤΑΠ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Κριτήρια εγγραφής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα είναι:

  • Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
  • Η επίδοση των υποψηφίων σε μαθήματα ή γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής
  • Η ποιότητα και επάρκεια της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής
  • Οι δημοσιεύσεις ή οι επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου εφόσον υπάρχουν
  • Δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές
  • Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Η παρουσία του ενδιαφερομένου στην προσωπική συνέντευξη

Η επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα αποδεικνύεται με βαθμολογία ΤOEFL από το βαθμό 80 και πάνω ή με βαθμολογία IELTS από το βαθμό 6 και πάνω ή με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan. Υποψήφιοι με βαθμολογία στο TOEFL από 70-79 και στο IELTS 5.5 θα εξετάζονται προφορικά από επιτροπή του Τμήματος για να διαπιστωθεί αν έχουν το ελάχιστο απαιτούμενο υπόβαθρο στην αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας είναι να βρεθεί Επιβλέπων καθηγητής από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.  Σε αυτή την κατεύθυνση συμβουλεύουμε όλους τους υποψήφιους να έρθουν σε επαφή με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που βρίσκονται κοντά στο αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής πριν την υποβολή της πρότασης και σίγουρα πριν την συνέντευξη και να συζητήσουν την πιθανότητα επίβλεψης της διατριβής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.