Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται τριμελής συμβουλευτική επιτροπή (Τ.Σ.Ε.), αποτελούμενη από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο συνεπιβλέποντες καθηγητές. Ο επιβλέποντας καθηγητής εποπτεύει και υποστηρίζει την εκπόνηση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, συνεπικουρούμενος από τα δύο άλλα μέλη της επιτροπής. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία ημερολογιακά έτη (με αφετηρία την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε.).  Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να παρουσιάσει τα τρέχοντα αποτελέσματα της έρευνας του τόσο εντός του Τμήματος (Σειρά Ερευνητικών Σεμιναρίων), όσο και εκτός αυτού (διεθνή επιστημονικά συνέδρια). Τέλος, ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες (διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων, επιτήρηση ενδιάμεσων και τελικών εξετάσεων) στο Τμήμα.

Στο τέλος κάθε έτους ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να υποβάλλει στην Τ.Σ.Ε. λεπτομερή έκθεση προόδου σχετικά με την έρευνα του και τις λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες του. Η Τ.Σ.Ε. διαβιβάζει την έκθεση στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών του Τμήματος, αφού πρώτα τη σχολιάσει επαρκώς. Αδικαιολόγητη και παρατεταμένη αμέλεια στην υποβολή της έκθεσης προόδου επιτρέπει στην Τ.Σ.Ε. να εισηγηθεί τη διαγραφή του φοιτητή από το Διδακτορικό Πρόγραμμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.