Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα ορίζεται, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του, επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της Τ.Σ.Ε. Τέσσερα τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ∆.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του ενώπιον της επταμελούς επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το κατά πόσον συμβάλλει στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η θετική γνώμη τουλάχιστον πέντε μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.