Η Μονάδα Έρευνας Αγοράς και Κοινής Γνώμης (Μ.Ε.Α.Κ.Γ.) – Market and Public Opinion Research Unit (M.P.Op.R.Un.) αποτελεί μια οργανωμένη και ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία λειτουργεί στo πλαίσιo της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έρευνα Αγοράς

Η Έρευνα Αγοράς αποτελεί διαχρονικά ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης, προσφέροντας πολύτιμη πληροφόρηση και γνώση όσο αφορά στις συνθήκες που επικρατούν σε μια αγορά, τις ευκαιρίες ή τους κινδύνους που παρουσιάζονται, τη συμπεριφορά και τη στάση των καταλωτών κτλ. Ειδικά στη σημερινή οικονομική συγκυρία, όπου οι συσχετισμοί αλλάζουν ταχύτατα και το ρίσκο δεν ευνοείται, η γνώση αυτή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη λήψη ασφαλών, ενημερωμένων και ώριμων αποφάσεων.

Αποτύπωση Κοινής Γνώμης

Εξίσου σημαντική είναι η εφαρμογή των μεθόδων και των τεχνικών της έρευνας για την αποτύπωση της κοινής γνώμης, είτε με σκοπό την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού και την ενθάρρυνση του πολιτικού διαλόγου, είτε με σκοπό τη χάραξη πολιτικής από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιδιώξεις

Προσδοκία μας είναι η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει παράδειγμα ώστε να δημιουργηθούν κι άλλες γέφυρες γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, που είναι τόσο αναγκαίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, αλλά και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας.