Συνολική παρουσίαση του ερευνητικού έργου του Τμήματος

Με αφορμή τη διαδικασία Πιστοποίησης του Τμήματος από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, πραγματοποιήθηκε από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μια συνολική καταγραφή του ερευνητικού του έργου για την περίοδο από την ίδρυση του μέχρι και το 2019, η οποία αναθεωρήθηκε πρόσφατα με στοιχεία μέχρι και το 2022.  Η Έκθεση (η οποία βρίσκεται αναρτημένη στα δεξιά της ιστοσελίδας) αποτυπώνει τη συνολική συμβολή του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος στις Οικονομικές Επιστήμες. 

Χρησιμοποιώντας την βάση δεδομένων που διατηρεί η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις δημοσιεύσεις του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού του Παν/μίου Κρήτης, αποτυπώθηκαν όλες οι δημοσιεύσεις (επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, συλλογικοί τόμοι και πρακτικά συνεδρίων) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρέτησαν στο Τμήμα κατά την περίοδο αυτή.

Για την ποιοτική αποτύπωση του ερευνητικού έργου του Τμήματος χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης SJR2 που κατασκεύασαν οι V.P. Guerrero-Bote και F. Moya-Anegon για λογαριασμό της Elsevier B.V.. Τον ίδιο δείκτη χρησιμοποιεί και η ακαδημαϊκή βάση δεδομένων Scopus. Περισσότερες πληροφορίες για την κατασκευή του δείκτη, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του υπάρχουν στη δημοσίευση στο Journal of Infometrics.

Τέλος, εκτός των επιστημονικών δημοσιεύσεων, το τελικό κείμενο καταγράφει και τα ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή εθνικούς φορείς που εκτέλεσαν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος κατά την ίδια περίοδο. Τα απαραίτητα στατιστικά δεδομένα προέρχονται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.