Επιτροπές

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α.)

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης έχει ως αρμοδιότητα την αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών βασιζόμενη σε: (α) τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, (β) σημεία που χρήζουν βελτίωσης, (γ) προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης, (δ) ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, όπου και εφόσον είναι εφικτό, και (ε) λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου και εφόσον είναι εφικτό. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης καταγράφει τα πορίσματα της στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και διαβιβάζεται, μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης. 

(η σύγκρότηση της Επιτροπής αναθεωρήθηκε με την 392/9-3-2022  απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος)

 

Νικολίτσα Δάφνη Πρόεδρος

Παναγόπουλος Ανδρέας Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος

Τζίνιους Μαργαρίτα Τακτικό μέλος

Δράκος Περικλής Τακτικό μέλος

Πηγουνάκης Κωστής Αναπληρωματικό μέλος

Γιωτοπούλου Ιωάννα Αναπληρωματικό μέλος

Καλογεράκη Ελένη Τακτικό μέλος

Κουκουριτάκης Μίνωας Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος

Τσαγρής Μιχαήλ Τακτικό μέλος

Εμβαλωματής Γρηγόρης Αναπληρωματικό μέλος

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών έχει τη γενική εποπτεία της δομής και της επικαιροποίησης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών. Βασική της αρμοδιότητα είναι η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο και έτος σπουδών. Επίσης, στις αρμοδιότητες της εμπίπτουν (α) η συγγραφή και επικαιροποίηση τόσο του Οδηγού Σπουδών όσο και των Περιγραμμάτων Ύλης των μαθημάτων που διδάσκονται, και η ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, (β) η αντιμετώπιση ζητημάτων των  φοιτητών σχετικά με τις αναγνωρίσεις μαθημάτων λόγω μεταγραφών από άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα ή εγγραφών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, (γ) η αντιμετώπιση προβλημάτων των φοιτητών/τριών που σχετίζονται με τη φοίτηση τους και δεν μπορούν να επιλυθούν από τους Συμβούλους Σπουδών τους, και (δ) η ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που τους/τις αφορούν. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών πρέπει να εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Η σύσταση της Επιτροπής τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 409/5-7-23 Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επσιτημών.

Γαγάνης Χρυσοβαλάντης Τακτικό μέλος

Γιαννέλλης Νικόλαος Τακτικό μέλος

Κουκουριτάκης Μίνωας Πρόεδρος

Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει τη γενική εποπτεία της δομής, του συντονισμού και της επικαιροποίησης (α) του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», και (β) του διδακτορικού προγράμματος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Βασική της αρμοδιότητα είναι η διεξαγωγή των συνεντεύξεων προκειμένου να επιλεχθούν τόσο οι φοιτητές/τριες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», όσο και αυτοί/ές που θα γίνουν δεκτοί/ές στο διδακτορικό πρόγραμμα. Επίσης, στις αρμοδιότητες της εμπίπτουν (α) η συγγραφή και επικαιροποίηση τόσο του Οδηγού Σπουδών όσο και των Περιγραμμάτων Ύλης των μαθημάτων που διδάσκονται στο πρόγραμμα «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», και η ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, (β) η διεξαγωγή της ετήσιας ημερίδας παρουσίασης τόσο των διατριβών των φοιτητών/τριών του προγράμματος «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», όσο και της προόδου των υποψηφίων διδακτόρων, (γ) η κατανομή των υποψήφιων διδακτόρων σχετικά με την παροχή φροντιστηριακών μαθημάτων στα βασικά μαθήματα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, και (δ) η αντιμετώπιση πάσης φύσεως προβλημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψήφιων διδακτόρων που σχετίζονται με τη φοίτηση τους και τις υποχρεώσεις τους. Όλες οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Γιαννέλλης Νικόλαος Τακτικό μέλος

Λαπατσιώρας Σπύρος Τακτικό μέλος

Μυλωνάκης Δημήτρης Τακτικό μέλος

Τζίνιους Μαργαρίτα Διευθυντής\τρια

Τσιώτας Γεώργιος Τακτικό μέλος

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Η βασική αρμοδιότητα της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών είναι η επιλογή, λόγω περιορισμένων διαθέσιμων θέσεων, των φοιτητών/τριών εκείνων που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης, στις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Επιτροπής εμπίπτει και η εποπτεία των φοιτητών/τριών που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση

Η Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης ανασυγκροτήθηκε βάσει της 421/10-4-24 απόφασης της Συνέλευσης του Tμήματος.

Γαγάνης Χρυσοβαλάντης Τακτικό μέλος

Τσιώτας Γεώργιος Πρόεδρος

Αποστολάκης Γεώργιος Τακτικό μέλος

Τσαγρής Μιχαήλ Τακτικό μέλος

Σπυριάδης Αθανάσιος Αναπληρωματικό μέλος

Σκαρτάδος Παναγιώτης Αναπληρωματικό μέλος

Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ως βασική αρμοδιότητα την εξέταση των περιπτώσεων πιθανής αντιγραφής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή τη διαδικασία αξιολόγησης, οι οποίες έχουν περιέλθει σε αυτή από τους επιτηρητές διαμέσου της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Η συγκεκριμένη Επιτροπή πραγματοποιεί συναντήσεις με τους διδάσκοντες στα μαθήματα των οποίων σημειώθηκαν τα υπό διερεύνηση συμβάντα, καθώς επίσης και με τους εμπλεκόμενους φοιτητές. Οι τελευταίοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συνάντησης και μπορούν να παραβρεθούν αν το επιθυμούν. Τέλος, η Επιτροπή Δεοντολογίας γνωστοποιεί την απόφαση της στην Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, η οποία την εγκρίνει και επιβάλλει ποινή ή την απορρίπτει. 

Γαγάνης Χρυσοβαλάντης Πρόεδρος

Παναγόπουλος Ανδρέας Τακτικό μέλος

Κουκουριτάκης Μίνωας Αναπληρωματικό μέλος

Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Βεβαίωσης Εργασιών

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Βεβαίωσης Εργασιών είναι ο έλεγχος τόσο των υλικών που παραλαμβάνονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, όσο και των εργασιών που πραγματοποιούνται σε αυτό, σε σχέση με αυτά που προβλέπονται από τις αντίστοιχες συμβάσεις.

Η επιτριπή συγκροτήθηκε βάσει της υπ. αρ. 30358/485/13-12-2023 (ΑΔΑ: 627Ξ469Β7Γ-Φ00) Πράξης Πρύτανη

Λαπατσιώρας Σπύρος Αναπληρωματικό μέλος

Τζουβελέκας Βαγγέλης Αναπληρωματικό μέλος

Γιωτοπούλου Ιωάννα Τακτικό μέλος

Δασκαλάκη Χαρούλα Τακτικό μέλος

Στυλίδης Δημήτριος Τακτικό μέλος

Σκαρτάδος Παναγιώτης Αναπληρωματικό μέλος

Εκπρόσωποι Προγράμματος ERASMUS+

Οι εκπρόσωποι του Προγράμματος Erasmus+ συντονίζουν το πρόγραμμα κινητικότητας των φοιτητών στα πλαίσια του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών τους. Ενημερώνουν, κατευθύνουν και επικουρούν τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, και είναι υπεύθυνοι για την αναγνώριση των μαθημάτων που λαμβάνουν οι φοιτητές από τα συνεργαζόμενα με το Πανεπιστήμιο Κρήτης Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του Εξωτερικού. 

Λαπατσιώρας Σπύρος Εκπρόσωπος

Ζορμπάς Δημήτριος Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος

Συντονιστής Πιστωτικών Μονάδων

Λαπατσιώρας Σπύρος Συντονιστής

Επιτροπή για Κατατακτήριες Εξετάσεις

Η Επιτροπή για Κατατακτήριες Εξετάσεις έχει ως αρμοδιότητα τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται συνήθως κάθε Δεκέμβριο. Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη Επιτροπή (α) καθορίζει την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων, (β) επιλέγει τις ερωτήσεις των εξετάσεων, (γ) διενεργεί τις εξετάσεις, (δ) διορθώνει τις απαντήσεις των υποψηφίων, και (ε) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ποιοι από τους υποψηφίους μπορούν να εγγραφούν στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. 

Η Επιτροπή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ' 413/15-11-2023 Συνέλευση του Τμήματος

 

Γιαννέλλης Νικόλαος Τακτικό μέλος

Τζουβελέκας Βαγγέλης Τακτικό μέλος

Τσιώτας Γεώργιος Τακτικό μέλος

Δασκαλάκη Χαρούλα Τακτικό μέλος

Τσαγρής Μιχαήλ Τακτικό μέλος

Σκαρτάδος Παναγιώτης Τακτικό μέλος

Συντονιστής Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων

Ο Συντονιστής Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων διευθύνει το έργο “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα” στα πλαίσια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών ακαδημαϊκών μαθημάτων που θα είναι διαθέσιμα, μέσω της ιδρυματικής ιστοσελίδας, στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και στο ευρύ κοινό.

Τσιώτας Γεώργιος Συντονιστής

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Ο Υπεύθυνος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας συντονίζει το πρόγραμμα αυτό στα πλαίσια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Συντονίζει, ενημερώνει, κατευθύνει και επικουρεί τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό, η πιστοποίηση στο οποίο είναι απαραίτητη προκειμένου οι αυτοί/ές να μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αποστολάκης Γεώργιος Συντονιστής

Υπεύθυνοι Δικτυακών Τόπων

Οι Υπεύθυνοι Δικτυακών Τόπων έχουν ως βασική αρμοδιότητα τη εύρυθμη λειτουργία και τη συνεχή επικαιροποίηση της κεντρικής ιστοσελίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, αλλά και των επιμέρους ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτή, όπως είναι αυτές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και των Επιστημονικών Συνεδρίων και Εργαστηρίων (η συγκρότηση της Επιτροπής αναθεωρήθηκε με την 392/9-3-2022  απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος).

Πηγουνάκης Κωστής Τακτικό μέλος

Κουκουριτάκης Μίνωας Πρόεδρος

Υπεύθυνος για Σύσταση Συλλόγου Alumni

O Υπεύθυνος για Σύσταση Συλλόγου Alumni έχει ως βασική αρμοδιότητα τη σύσταση και την οργάνωση του συλλόγου των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Επίσης, στις αρμοδιότητες του εμπίπτουν η οργάνωση και διενέργεια ημερίδων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με τους/ις συγκεκριμένους/ες αποφοίτους.

Ο υπεύθυνος ορίστηκε με την υπ. αρ. 372/21-10-20 Συνέλευση του Τμήματος.

Δασκαλάκη Χαρούλα Συντονιστής

Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας

Σκοπός της Επιτροπής είναι η ασφάλεια, υγιεινή και προστασία των χώρων του Τμήματος αλλά και η ασφάλεια και υγεία των φοιτητών και του προσωπικού του. Επίσης η Επιτροπή συνεργάζεται με την Τεχνική Υπηρεσία και την Διοίκηση για θέματα πυροσφάλειας, αντισεισμικής προστασίας και καλής κατάστασης των χώρων του Ιδρύματος. 

Γαγάνης Χρυσοβαλάντης Πρόεδρος

Γιαννέλλης Νικόλαος Τακτικό μέλος

Αβραμάκη Κατερίνα Τακτικό μέλος

Επιτροπή Αξιολόγησης Πανεπιστημιακών Υποτρόφων

Σκοπός των Επιτροπών είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις των Πανεπιστημιακών Υποτρόφων.

Οι Επιτροπές που ακολουθούν συγκροτήθηκαν έπειτα από απόφαση της 382/23-6-21 Συνέλευσης του Τμήματος.

1η Επιτροπή Αξιολόγησης

 Τακτικά Μέλη

 1. Βαγγέλης Τζουβελέκας, Καθηγητής (Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Νικόλαος Γιαννέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος)
 3. Δάφνη Νικολίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια (Μέλος)

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Δημήτριος Μυλωνάκης, Καθηγητής
 2. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Λέκτορας (Μέλος)
 3. Ευάγγελος Νικολαϊδης, Επίκουρος Καθηγητής (Μέλος)

 

2η Επιτροπή Αξιολόγησης

Τακτικά Μέλη

 1. Δημήτριος Μυλωνάκης, Καθηγητής (Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Λέκτορας (Μέλος)
 3. Ευάγγελος Νικολαϊδης, Επίκουρος Καθηγητής (Μέλος)

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Βαγγέλης Τζουβελέκας, Καθηγητής (Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Νικόλαος Γιαννέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος)
 3. Δάφνη Νικολίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια (Μέλος)

Επιτροπή Μητρώου ΑΠΕΛΛΑ Τμήματος

Σκοπός της Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση του μητρώου εκλεκτόρων του Τμήματος από το την ψηφιακή βάση ΑΠΕΛΛΑ του Υπουργείου Παιδείας

Γιαννέλλης Νικόλαος Τακτικό μέλος

Παναγόπουλος Ανδρέας Τακτικό μέλος

Τσιώτας Γεώργιος Τακτικό μέλος

Συντονιστής Ερευνητικών Σεμιναρίων

Ο Συντονιστής έχει την ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής των εβδομαδιαίων Ερευνητικών Σεμιναρίων του Τμήματος. 

Η συγκρότηση της επιτροπής τροποιήθηκε με την υπ' αρ. 412/18.10.2023 Συνέλευση του Τμήματος.

Δασκαλάκη Χαρούλα Αναπληρωματικό μέλος

Τσαγρής Μιχαήλ Συντονιστής

Ζορμπάς Δημήτριος Αναπληρωματικό μέλος

Τμηματική Επιτροπή Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών

Η τριμελής επιτροπή (Συνέλευση 345/19-6-2018) αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου.

Γιαννέλλης Νικόλαος Τακτικό μέλος

Τζίνιους Μαργαρίτα Τακτικό μέλος

Τσιώτας Γεώργιος Τακτικό μέλος

Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης

Η τριμελής επιτροπή (Συνέλευση 348/14-9-2018) αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις ενστάσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος.

Η Επιτροπή τροποποιήθηκε με την υπ' αρίθ' 350/12-12-2018 Συνέλευση του Τμήματος

Γαγάνης Χρυσοβαλάντης Αναπληρωματικό μέλος

Γιαννέλλης Νικόλαος Τακτικό μέλος

Καλαϊτζιδάκης Παντελής Αναπληρωματικό μέλος

Νικολίτσα Δάφνη Τακτικό μέλος

Τζίνιους Μαργαρίτα Τακτικό μέλος

Δασκαλάκη Χαρούλα Αναπληρωματικό μέλος

Επιτροπή Θέσπισης Κριτηρίων Ομοτιμοποιήσεων Αφυπηρετούντων Καθηγητών

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με την 397/6-7-2022  απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος

Καλαϊτζιδάκης Παντελής Τακτικό μέλος

Σταματόπουλος Γιώργος Τακτικό μέλος

Τζουβελέκας Βαγγέλης Τακτικό μέλος

Υπεύθυνοι Δημιουργίας Γνωστικών Αντικειμένων

Η συγκρότηση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με την υπ' αρ. 402/21-12-221 Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επστημών.

Γιαννέλλης Νικόλαος Τακτικό μέλος

Νικολίτσα Δάφνη Τακτικό μέλος

Κουκουριτάκης Μίνωας Τακτικό μέλος

Υπεύθυνοι Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Καριέρας

Η συγκρότηση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με την υπ' αρ. 402/21-12-221 Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Σπυριάδης Αθανάσιος Τακτικό μέλος

Στυλίδης Δημήτριος Τακτικό μέλος

Επιτροπή Θέσπισης Κριτηρίων Εξέλιξης/Μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ

Η συγκρότηση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με την υπ' αρ. 402/21-12-221 Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Καλαϊτζιδάκης Παντελής Τακτικό μέλος

Πετράκης Εμμανουήλ Τακτικό μέλος

Τζουβελέκας Βαγγέλης Τακτικό μέλος

Επιτροπή Παρουσίασης Τμήματος στα Λύκεια

Η συγκρότηση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με την υπ' αρ. 402/21-12-221 Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Δασκαλάκη Χαρούλα Τακτικό μέλος

Εμβαλωματής Γρηγόρης Τακτικό μέλος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.