Έρευνα υψηλού επιπέδου στις Οικονομικές Επιστήμες

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην Οικονομική Επιστήμη. Στόχος του Διδακτορικού Προγράμματος είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση των επιστημόνων-ερευνητών στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης, και μέσω αυτών η προώθηση της οικονομικής έρευνας στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του Προγράμματος είναι η εκπόνηση διεθνούς κύρους επιστημονικής έρευνας σε θέματα μικροοικονομικής και μακροικονομικής θεωρίας, εφαρμοσμένης οικονομικής, ποσοτικών μεθόδων, πολιτικής οικονομίας, κ.λπ. Επιπρόσθετα, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, και η απονομή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώματος, έχει στόχο να παράσχει στους κατόχους του τις υψηλού επιπέδου δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να εργαστούν ως διδάσκοντες και ερευνητές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα, ως επιστημονικοί σύμβουλοι και ως στελέχη ∆ημόσιων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.