Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει πλήρως την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Στόχος του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι να προσφέρει διδακτικές και ερευνητικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες των φοιτητών, των αποφοίτων, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, των συνεργαζόμενων με αυτό φορέων και της κοινωνίας. 

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνθήκες. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί με σαφήνεια το σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, και καθορίζει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες και τους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν αυτοί να επιτευχθούν με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.