Η γνώμη σας βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία

Κάθε Ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του. Αυτή η προσπάθεια εναρμονίζεται με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) η οποία ιδρύθηκε με τον Νόμο 3374/2005. Για τον παραπάνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

Ως ενεργά και υπεύθυνα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ως άμεσα ενδιαφερόμενοι για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα όργανα και σε όλες τις διαδικασίες της Διασφάλισης Ποιότητας. Εναρμονιζόμενη με αυτό το νομικό πλαίσιο, η ΜΟ.ΔΙ.Π. καλεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ένα ΑΝΩΝΥΜΟ ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν κατά το τρέχον εξάμηνο σπουδών.

Η πρόσκληση της ΜΟ.ΔΙ.Π. αποστέλλεται μεταξύ της 10ης και της 13ης εβδομάδας διδασκαλίας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κρήτης στον προσωπικό ιδρυματικό λογαριασμό του κάθε φοιτητή. Παρόλο που η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική, η συμμετοχή των φοιτητών στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ σημαντική και η άποψη τους κρίνεται απαραίτητη. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές μπορούν να αξιολογήσουν την ποιότητα της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα, να διατυπώσουν ελεύθερα τις παρατηρήσεις τους και ταυτόχρονα, να εκφράσουν προτάσεις για τη βελτίωση του.

Σας προσφέρεται η δυνατότητα να διαμορφώσετε μαζί με το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία κατά κύριο λόγο αφορά εσάς. Για τους λόγους αυτούς καλό είναι να μην απέχετε από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, προκειμένου να συμμετέχετε ενεργά στη βελτίωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Τα ερωτηματολόγια είναι μόνος τρόπος άμεσης ενημέρωσης του διδακτικού προσωπικού για την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων έχουν άμεσους παραλήπτες εσάς και μόνο καλό μπορούν να επιφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.