Διαδικασίες εισαγωγής μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων

Από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής σε απόφοιτους άλλων γνωστικών αντικειμένων με τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία μετά τη λήξη της κατάθεσης των αιτήσεων. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο info@econ.soc.uoc.gr μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Επίσης, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δίνει τη δυνατότητα κατάταξης και σε αποφοίτους των ΙΕΚ καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας.

Οι σχετικές ειδικότητες που γίνονται δεκτές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 έχουν αναρτηθεί εδώ.

Οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την εξεταστέα ύλη των 3 μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Οικονομική Θεωρία

Μικροοικονομική Θεωρία

 1. Θεωρία Καταναλωτή: Αγαθά και Καταναλωτικές Προτιμήσεις. Ιδιότητες Καταναλωτικών Προτιμήσεων. Συναρτήσεις Χρησιμότητας. Χάρτης Καμπυλών Αδιαφορίας και Οριακός Λόγος Υποκατάστασης μεταξύ των Αγαθών. Τιμές Αγαθών και Εισοδηματικός Περιορισμός. Το Πρόβλημα της Μεγιστοποίησης της Χρησιμότητας του Καταναλωτή. Συναρτήσεις Ζήτησης κατά Marshall. Ιδιότητες Συναρτήσεων Ζήτησης. Αθροιστική Συνάρτηση Ζήτησης. Το Πρόβλημα της Ελαχιστοποίησης της Δαπάνης του Καταναλωτή. Συναρτήσεις Ζήτησης κατά Hicks. Συνάρτηση Δαπάνης. Συγκριτική Στατική Ανάλυση. Καμπύλη Εισοδήματος‐Κατανάλωσης και Καμπύλη Τιμής‐ Κατανάλωσης. Αποτελέσματα Υποκατάστασης και Εισοδήματος. Κανονικά και Κατώτερα Αγαθά. Εξίσωση Slutsky. Ελαστικότητες Ζήτησης ως προς Τιμές και Εισόδημα. Πλεόνασμα Καταναλωτή.

 2. Θεωρία Επιχείρησης: Παραγωγικοί Συντελεστές (Εισροές) και Παραγωγικές Διαδικασίες. Συναρτήσεις Παραγωγής. Μέση και Οριακή Παραγωγικότητα. Καμπύλες Ίσου Προϊόντος και Οριακός Λόγος Τεχνικής Υποκατάστασης μεταξύ των Συντελεστών Παραγωγής. Αποδόσεις Κλίμακας στην Παραγωγή. Κόστος Χρήσης Παραγωγικών Συντελεστών. Εξαγωγή Συνάρτησης Κόστους στη Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Περίοδο. Σταθμισμένες Συναρτήσεις Ζήτησης Εισροών. Οριακό, Μέσο, Σταθερό και Μεταβλητό Κόστος. Σχέσεις μεταξύ Βραχυχρόνιων και Μακροχρόνιων Καμπυλών Κόστους. Καμπύλες Μέσου και Οριακού Εσόδου της Επιχείρησης. Οριακό Έσοδο και Ελαστικότητα Ζήτησης. Η Επιχείρηση ως Λήπτης Τιμών. Μεγιστοποίηση Κέρδους στη Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Περίοδο. Καμπύλη Προσφοράς Επιχείρησης και Αγοραία Καμπύλη Προσφοράς.

Προτεινόμενο Εγχειρίδιο: Nicholson W. και Snyder C. (2018), Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις. Εκδόσεις Κριτική: Αθήνα (Κεφ. 3 έως και 6 και 9 έως και  11).

Μακροοικονομική Θεωρία

 1. Εισαγωγή: Το αντικείμενο μελέτης της Μακροοικονομικής Θεωρίας. Σχολές Οικονομικής Σκέψης. Ανάλυση βασικών εννοιών. Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά. Μακροοικονομική Πολιτική. Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών. Δείκτες Τιμών. Συνιστώσες Ζήτησης. Εθνικολογιστικές Ταυτότητες.

 2. Εισόδημα και Δαπάνη: Ισορροπία Παραγωγής. Συνάρτηση Κατανάλωσης και Συνολική Ζήτηση. Η έννοια του Πολλαπλασιαστή. Εισαγωγή Δημοσίου Τομέα. Προϋπολογισμός και Πλεόνασμα Προϋπολογισμού Πλήρους Απασχόλησης.

 3. Υπόδειγμα IS‐LM: Η Αγορά Αγαθών και η καμπύλη IS. Η Αγορά Περιουσιακών Στοιχείων και η καμπύλη LM. Ταυτόχρονη Ισορροπία στις Αγορές Αγαθών και Περιουσιακών Στοιχείων. Προσαρμογή σε Ισορροπία. Νομισματική Πολιτική. Δημοσιονομική Πολιτική και Εκτόπιση Ιδιωτικού Τομέα. Η Σύνθεση του Προϊόντος. Συνδυασμός Πολιτικών.

 4. Συνολική Ζήτηση και Συνολική Πρόσφορα: Καμπύλη Συνολικής Ζήτησης. Καμπύλη Συνολικής Προσφοράς και οι Ειδικές της Περιπτώσεις. Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική. Ποσοτική Θεωρία και Ουδετερότητα Χρήματος.

 5. Ζήτηση Χρήματος: Ορισμός του Χρήματος. Συνιστώσες Χρηματικού Αποθέματος. Λειτουργίες Χρήματος. Θεωρίες Ζήτησης Χρήματος. Ποσοτική Θεωρία και Εισοδηματική Ταχύτητα Κυκλοφορίας.

 6. Πρόσφορα Χρήματος: Συνιστώσες Προσφοράς Χρήματος. Πολλαπλασιαστής Χρήματος και Διαδικασία Προσαρμογής. Έλεγχος Νομισματικής Βάσης. Μέσα Νομισματικού Ελέγχου. Ισορροπία στη Αγορά Χρήματος. Έλεγχος Ποσότητας Χρήματος και Επιτοκίου. Κατάλληλος Ορισμός Στόχου (επιτόκιο ή ποσότητα χτήματος).

Προτεινόμενο Εγχειρίδιο: Dornbusch, R. και Fischer, S. (1993), Μακροοικονομική. Εκδόσεις Κριτική: Αθήνα (κεφ. 1 έως και 5, 7, 10 και 11).

Μαθηματικά

 1. Γραμμική Άλγεβρα: Πίνακες και Διανύσματα. Αλγεβρικές Πράξεις με Πίνακες και Διανύσματα. Ιδιότητες Πινάκων. Είδη Πινάκων. Αντιστροφή Πίνακα. Ορίζουσες και Αντιστροφή Πίνακα. Ιδιότητες Οριζουσών. Κανόνας Cramer.

 2. Διαφορικός Λογισμός: Η έννοια της παραγώγου και του ορίου. Κανόνες Ανισώσεων. Θεωρήματα Ορίων. Συνέχεια και Διαφορισιμότητα Συνάρτησης. Κανόνες Παραγώγισης. Μερική Παράγωγος. Διαφορικά και Παράγωγοι. Ολικά Διαφορικά. Κανόνες Διαφορικών. Ολική Παράγωγος. Παράγωγοι Πεπλεγμένων Συναρτήσεων.

 3. Βελτιστοποίηση: Βέλτιστες Τιμές και Ακρότατες Τιμές. Σχετικά Μέγιστα και Ελάχιστα. Τοπικό και Ολικό Ακρότατο. Κριτήριο Πρώτης Παραγώγου. Παράγωγοι Ανώτερης Τάξης. Κριτήριο Δεύτερης Παραγώγου. Σειρές Maclaurin και Taylor. Παράγωγοι Εκθετικών και Λογαριθμικών Συναρτήσεων. Βελτιστοποίηση με δύο και άνω μεταβλητών επιλογής. Βελτιστοποίηση με εξισωτικούς περιορισμούς.

Προτεινόμενο Εγχειρίδιο: Chiang A. και Wainwright, Κ. (2009), Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης. Εκδόσεις Κριτική: Αθήνα (κεφ. 4 έως και 12).

Στατιστική

 1. Βασικές Έννοιες Στατιστικής: Τυχαία Μεταβλητή, Δειγματοληψία, Είδη Τυχαίων Μεταβλητών, Συχνότητα, Αθροιστική Συχνότητα, Μέτρα Θέσης (Μέσος, Διάμεσος, Τεταρτημόρια, Επικρατούσα Τιμή), Μέτρα Διασποράς: Διακύμανση, Τυπική Απόκλιση, Ροπές, Ασυμμετρία, Κυρτότητα, Συντελεστής μεταβλητότητας.

 2. Πιθανότητες: Αξιώματα, Αθροιστικός Νόμος, Ανεξαρτησία, Υπό‐συνθήκη Πιθανότητες, Πολλαπλασιαστικός Νόμος, Δενδρικά Διαγράμματα, Νόμος του Bayes.

 3. Τυχαίες Μεταβλητές (Μονομετάβλητες): Τυχαίες Μεταβλητές και Συναρτήσεις Πιθανότητας, Ροπές Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών, Ροπές.

 4. Κατανομές: Θεωρητικές Κατανομές: Ομοιόμορφη, Bernoulli, Διωνυμική, Poisson, Εκθετική, Κανονική, t‐Student, chi-squared.

Προτεινόμενα Εγχειρίδια: 1. Ψωινός, Δ. (1999) Στατιστική, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 2. Χατζηνικολάου, Δ. (1999) Στατιστική για Οικονομολόγους, εκδ. Χατζηνικολάου,Ιωάννινα. 3. Αθανασόπουλου, Δ. και Μπένου, Β. (2000) Εφαρμογές Στατιστικής, τόμος Α, εκδ.Σταμούλη, Πειραιάς. 4. Τσιώτας Γιώργος, (2015), Μαθήματα Στατιστικής, Ανάλυση Δεδομένων‐Πιθανότητες‐Επαγωγή‐Εισαγωγή στο R. εκδ. Τζιόλα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.