Η διασφάλιση της αξιολόγησης αφορά τους φοιτητές

Η αντιγραφή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και η λογοκλοπή στην συγγραφή των εργασιών, παραβιάζουν την ακαδημαϊκή λειτουργία υποτιμώντας παράλληλα τους τίτλους σπουδών που το Τμήμα απονέμει στους αποφοίτους του. Σκοπός δεν είναι η απόκτηση του πτυχίου με κάθε τρόπο, αλλά η απόκτηση ενός πτυχίου με αντίστοιχο περιεχόμενο γνώσεων το οποίο θα έχει ουσιαστικό αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας.

Η αξιόπιστη αξιολόγηση των φοιτητών αυξάνει την ποιότητα των τίτλων σπουδών, δίνει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και κυρίως βελτιώνει τις δυνατότητες επιτυχούς επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των πτυχίων αφορά πρωτίστως τους ίδιους τους φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να προστατεύουν την αξιολογηση τους ώστε αυτή να αντιπροσωπεύει το πραγματικό επίπεδο γνώσεων τους.

Από την πλευρά του το Τμήμα έχει υιοθετήσει τον ακόλουθο Κώδικα Δεοντολογίας για την όσο τον δυνατόν καλύτερη αξιολόγηση των φοιτητών του. Αποτελεί μέρος του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας του Τμήματος καταγράφοντας τις σχέσεις και τις αρμοδιότητες που πρέπει να διέπουν τους διδάσκοντες, τη Γραμματεία και τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Κώδικας Δεοντολογίας

Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις των Διδασκόντων

 • Η διάρκεια εξέτασης ενός μαθήματος θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριών ωρών (η ελάχιστη διάρκεια είναι δύο ώρες).
 • Οι εξετάσεις μαθημάτων με περισσότερους από 350 εγγεγραμμένους φοιτητές γίνονται σε δύο διαφορετικά τμήματα (δεν εξετάζονται την ίδια ώρα). 
 • Σε αίθουσες με περισσότερους από 100 φοιτητές οι εξετάσεις γίνονται από τρείς επιτηρητές ο ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά διδάσκοντας του Τμήματος.
 • Έπειτα από την παράδοση των θεμάτων εξέτασης, κανείς φοιτητής δεν μπορεί να εισέλθει στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων.
 • Οι αίθουσες που πραγματοποιούνται οι εξετάσεις των μαθημάτων είναι αρκετές ώστε να υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον ένα έδρανο κενό μεταξύ των εξεταζόμενων. 
 • Σε μαθήματα ποσοτικής ανάλυσης υπάρχει η δυνατότητα παροχής τυπολογίου από τον διδάσκοντα.
 • Οι κόλλες των εξετάσεων δίνονται συρραμμένες σε ένα σημείο και επιστρέφονται από τους φοιτητές χωρίς να έχουν αποσυρραφεί. 
 • Ενδείκνυται η χρησιμοποίηση δύο ή και περισσότερων ομάδων θεμάτων, ίδιας δυσκολίας, ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών στο μάθημα.
 • Τα θέματα δίνονται στους φοιτητές μόνο μετά τη λήξη της εξέτασης και κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις των Επιτηρητών

 • Οι επιτηρητές είναι καθηγητές μέλη ΔΕΠ ή συμβασιούχοι διδάσκοντες ή μέλη ΕΕΔΙΠ ή μέλη ΕΤΕΠ συνεπικουρούμενοι από υποψηφίους  διδάκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
 • Οι επιτηρητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο διάταξης των θέσεων που καταλαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.  Επίσης, κατά την διάρκεια των εξετάσεων μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή κρίνουν αναγκαία προκειμένου να  εξασφαλίσουν την εύρρυθμη λειτουργία αυτών.
 • Οι επιτηρητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων τουλάχιστον δέκα λεπτά πριν την έναρξη τους και να παραμένουν σε αυτές καθ'όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
 • Οι επιτηρητές ελέγχουν τις ταυτότητες των φοιτητών και μονογράφουν τις κόλλες τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
 • Σε περίπτωση όπου κάποιος από τους εξεταζόμενους θέλει να αποχωρήσει για λίγα λεπτά και να επιστρέψει στην αίθουσα εξετάσεων είναι στην κρίση του διδάσκοντα η αποδοχή ή όχι του αιτήματος τους (π.χ. έγκυος, θέμα υγείας κτλ).
 • Σε περίπτωση αποχώρησης από την αίθουσα όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο,  ο Επιτηρητής σημειώνει πάνω στην κόλλα εξετάσεων του απερχόμενου φοιτητή και μάλιστα στο σημείο που αυτός σταμάτησε να γράφει, την ώρα αποχώρησής του καθώς και την ώρα επιστροφής του.

Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις των Φοιτητών

 • Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους τη φοιτητική του ταυτότητα, στυλό, διορθωτικό και calculator, εφόσον το τελευταίο επιτρέπεται από τον διδάσκοντα. Ο δανεισμός των calculators απαγορεύεται. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει μαζί του τη φοιτητική του ταυτότητα υποχρεούται, πριν την έναρξη των εξετάσεων, να πάρει βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, tablets και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων στις αίθουσες των εξετάσεων. Καθ'όλη τη διάρκεια των εξετάσεων τα παραπάνω ηλεκτρονικά μέσα παραμένουν υποχρεωτικά απενεργοποιημένα.
 • Βιβλία, σημειώσεις και οτιδήποτε άλλο κρατάει ο φοιτητής βρίσκονται μακριά από τα έδρανα εκτός και το επιτρέπει ο διδάσκοντας.
 • Ο φοιτητής συμπληρώνει υποχρεωτικά, πριν την έναρξη της εξέτασης, το ονοματεπώνυμο του και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται στην κόλλα των εξετάσεων, ακόμα και αν παραδώσει την κόλλα του λευκή.
 • Ο φοιτητής αφού παραδώσει την κόλλα του υπογράφει στον κατάλογο των εγγεγραμμένων φοιτητών για το εξεταζόμενο μάθημα.

Επιτροπή Δεοντολογίας

Αν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή κατά την διαδικασία αξιολόγησης του γραπτού κειμένου ο διδάσκων αντιληφθεί περιπτώσεις αντιγραφών τότε υποβάλει τα γραπτά κείμενα στην Επιτροπή Δεοντολογίας διαμέσου της Γραμματείας του Τμήματος. Στην συνέχεια η Επιτροπή Δεοντολογίας εξετάζει τις περιπτώσεις αυτές μέσα από τα γραπτά κείμενα και τις συναντήσεις με τους διδάσκοντες και τους εμπλεκόμενους φοιτητές οι οποίοι έχουν ενημερωθεί διαμέσου της Γραμματείας για την ημέρα και ώρα συνάντησης τους. Αν οι φοιτητές το επιθυμούν μπορούν να παραβρεθούν στην συνάντηση αυτή.  Τέλος, η Επιτροπή Δεοντολογίας γνωστοποιεί στη Συνέλευση του Τμήματος την απόφαση της. Η Συνέλευση στην συνέχεια μπορεί να επικυρώσει ή να απορρίψει την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας και να επιβάλλει αποκλεισμό από την επόμενη εξεταστική περίοδο.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.