ΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τους νόμους 4957/2022 (άρθρα 76, 454) και 4777/2021 (άρθρα 34, 38, 58) και το ΦΕΚ 5845/Β’/15-12-2021 - Απόφαση υπ’ αρ. 26252 (άρθρα 1, 4), από το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δηλαδή 8+4 εξάμηνα.

Ο/Η φοιτητής/-τρια δύναται να αιτηθεί την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο πρόσωπό του ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Μερική Φοίτηση: ΦΕΚ 5845/Β’/15-12-2021 - Απόφαση υπ’ αρ. 26252 (άρθρο 2) & Νόμος 4957/2022 (άρθρα 76, 454)

Διακοπή φοίτησης: ΦΕΚ 5845/Β’/15-12-2021 - Απόφαση υπ’ αρ. 26252 (άρθρο 3 και άρθρο 4 - παρ. 2) & Νόμος 4957/2022 (άρθρα 76, 454)

Οι αιτήσεις των φοιτητών/-τριών για διακοπή φοίτησης ή μερική φοίτηση θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από την έναρξη των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων μαθημάτων του συγκεκριμένου εξαμήνου και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με απόφαση της υπ΄αρ. 390/31-1-2022 Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, οι φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους, πριν υποβάλουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία, οφείλουν να απευθύνονται στον Σύμβουλο Σπουδών τους.

Στα επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να δείτε πληροφόρηση σχετικά με τα όρια φοίτησης ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής, καθώς και τη νομοθεσία σχετικά με τα όρια φοίτησης, τη μερική φοίτηση και τη διακοπή φοίτησης (Ν. 4957/2022, Ν. 4777/2021, ΦΕΚ 5845/2021).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο 4957/2022 (άρθρα 76 & 454):

  • οι φοιτητές/-τριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027
  • οι φοιτητές/-τριες δύνανται να υποβάλουν αίτηση για διακοπή φοίτησης ή μερική φοίτηση, εφόσον δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης (12 εξάμηνα)

Κατερίνα Αβραμάκη
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.