Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετακίνησης για σπουδές

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος στο πρόγραμμα ανταλλαγής είναι οι ακόλουθες:

  • Ο χρόνος μετακίνησης τους για σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες στον ίδιο κύκλο σπουδών (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός).
  • Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο μέχρι το τέλος της περιόδου ERASMUS+. 
  • Nα συνεργαστούν με το Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ορθή συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων.
  • Nα συμφωνήσουν πριν από την μετακίνησή τους με τον Συντονιστή του Τμήματος και το Τμήμα Υποδοχής για το πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό.
  • Η αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα.
  • Σε περίπτωση που φοιτητής δεν ανταποκριθεί επιτυχώς στο συμφωνημένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής σε άλλο πρόγραμμα κινητικότητας στον ίδιο κύκλο σπουδών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ή της πρακτικής άσκησης κρίνονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κατόπιν εισήγησης του συντονιστή ERASMUS+ του Τμήματος. Κριτήριο ικανοποιητικής επίδοσης για την μετακίνηση για σπουδές είναι ο φοιτητής να συγκεντρώσει τoυλάχιστον το 50% των συνολικών πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα μαθήματα της συμφωνίας μετακίνησης.

Σχετικά με τα μαθήματα που δηλώνουν οι φοιτητές στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Τα μαθήματα που παρακολουθούν οι φοιτητές στο εξωτερικό αναγνωρίζονται με τα ECTS που προβλέπει το Ίδρυμα του εξωτερικού.
  • Είναι στην ευχέρεια του Συντονιστή να αποφασίσει αν τα μαθήματα αυτά θα ενταχθούν σε κάποια θεματική ενότητα, ή αν θα αναγνωριστούν ως ελεύθερες επιλογές στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
  • Δεν επιτρέπεται η εγγραφή και παρακολούθηση μαθημάτων που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο χρονικό διάστημα της κινητικότητας, εκτός κι αν πρόκειται για μαθήματα που προβλέπουν την από απόσταση εκπαίδευση των φοιτητών.
  • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις του Τμήματος στο χρονικό διάστημα της κινητικότητας ακόμη και αν το επιτρέπει το το Ίδρυμα Υποδοχής.

Ειδικότερα για κάθε κύκλο σπουδών θα πρέπει να ληθφούν υπόψη τα ακόλουθα:

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο σε φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος σπουδών τους, φοιτούν στο δεύτερο έτος και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν στα ECTS ενός έτους σπουδών. Οι φοιτητές που είναι στο τελευταίο έτος φοίτησης ή επί πτυχίω μπορούν να είναι υπότροφοι σε μετακίνηση για σπουδές εφόσον κατά τη χρονική στιγμή που μετακινούνται στο Ίδρυμα Υποδοχής υπολείπονται κατά 30 πιστωτικών μονάδων των αναγκαίων για να αναγνωριστούν πτυχιούχοι. Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί στον ίδιο κύκλο σπουδών και για τον ίδιο σκοπό, οφείλουν να το δηλώνουν και κατατάσσονται μετά τους φοιτητές που δεν έχουν μετακινηθεί με την σχετική σειρά κατάταξης που προκύπτει από τα λοιπά κριτήρια.

Κριτήριο κατάταξης για τη σειρά επιλογής των φοιτητών αποτελεί το ποσοστό των ECTS στα οποία ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς επί του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μαθημάτων που αντιστοιχούν στο έτος φοίτησής του. Π.χ. φοιτήτρια δεύτερου έτους η οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 100 ECTS έχει ποσοστό 100/120 και υπερέχει ενός φοιτητή τρίτου έτους που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 120 ECTS, ο οποίος έχει ποσοστό 120/180. 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των αιτούντων, κριτήριο κατάταξης αποτελεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους. Αν προκύπτει ισοβαθμία και με το κριτήριο του μέσου όρου βαθμολογίας, λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο γνώσης της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής, όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα έγγραφα πιστοποίησης που έχει καταθέσει ο φοιτητής. Μετά την εξάντληση αυτών των κριτηρίων, εφόσον διατηρείται η ισοβαθμία, κριτήριο αποτελεί η βαθμολογία που είχαν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις για να εισαχθούν στο Τμήμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Γ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Οι φοιτητές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Α εξάμηνο των σπουδών τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση μετακίνησής τους για σπουδές.

Κριτήριο κατάταξης για τη σειρά επιλογής των φοιτητών είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας τους στα μαθήματα που έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση, με βάση την αναλυτική τους βαθμολογία μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου. Αν η ισοβαθμία διατηρείται, τότε κριτήριο αποτελούν τα στοιχεία του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψηφίων (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια κλπ).

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς τους Επιτροπής. Στην εισήγηση θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του. Στην επιλογή συνεκτιμώνται ο βαθμός του πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.