Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

Αν η Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα, του ζητά εγγράφως να προβεί στις απαραίτητες αναθεωρήσεις και να επανυποβάλει την διατριβή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αν η Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει για δεύτερη φορά την αίτηση του, ο υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τη Συνέλευση του Τμήματος τον ορισμό επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του. Η δεύτερη κατά σειρά απόρριψη της αίτησης του υποψήφιου διδάκτορα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται εισηγητική έκθεση από την Συμβουλευτική Επιτροπή.

Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο υποψήφιος διδάκτορας δεν έχει δικαίωμα ένστασης ενάντια στην απόφαση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.