Προϋποθέσεις εισαγωγής στο διδακτορικό πρόγραμμα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. 

Η Συνέλευση μπορεί, εάν κριθεί απαραίτητο, πέραν των άλλων κριτηρίων, να ζητήσει από τους υποψηφίους να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μέρος ή στο σύνολο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Ειδικά, οι κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών άλλων Τμημάτων, εκτός των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, θα πρέπει πέραν των άλλων κριτηρίων, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς τουλάχιστον στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι γίνονται δεκτοί υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις εγγράφονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Τυχόν μη επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση στα οριζόμενα μαθήματα οδηγεί στη διαγραφή τους από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης

Κριτήρια εγγραφής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα είναι:

  • Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
  • Η επίδοση των υποψηφίων σε μαθήματα με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής
  • Η ποιότητα και επάρκεια της πρότασης
  • Οι δημοσιεύσεις ή οι επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου εφόσον υπάρχουν
  • Δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές
  • Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Η παρουσία του ενδιαφερομένου στην προσωπική συνέντευξη

Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL από το βαθμό 80 και πάνω ή IELTS από το βαθμό 6,0 και πάνω, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2).

Συμβουλεύουμε όλους τους ενδιαφερόμενους να έρθουν σε επαφή με τον προτεινόμενο επιβλέποντα πριν την υποβολή της πρότασης.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.