Προϋποθέσεις εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Στο βασικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί:

 • πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας, Διοίκησης
 • πτυχιούχοι Τμημάτων  Κοινωνικών Επιστημών
 •  πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών ελληνικών Πανεπιστημίων
 •  απόφοιτοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου
 • πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο ή αντίστοιχο.                                      .

Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους υποψηφίους να εξεταστούν επιτυχώς σε ένα (1) έως τρία (3) μαθήματα (Μαθηματικά, Στατιστική ή Οικονομετρία, Οικονομική Θεωρία) πριν εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. και με την προϋπόθεση ότι ο φάκελός τους έχει αξιολογηθεί θετικά και έχουν κληθεί για αυτό το λόγο σε συνέντευξη.

Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως υπεράριθμοι, οι πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Οι αιτήσεις τους μπορούν να εξετάζονται πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών και εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π, καθώς και Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 34, παράγραφος 8, Ν. 4485/2017.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, και οι φοιτητές από προγράμματα ανταλλαγών Erasmus. Η αίτηση στο Π.Μ.Σ. είναι ανοικτή όλο το χρόνο για αυτούς και η ισοτιμία των πτυχίων των οποίων θα ελέγχεται βάσει του ν. 4957/2022 πριν την εγγραφή στο Πρόγραμμα. Οι παραπάνω φοιτητές μπορούν  να παρακολουθήσουν είτε ένα μέρος του προγράμματος είτε ολόκληρο το πρόγραμμα. 

 

Τα κριτήρια εγγραφής στο πρόγραμμα με βάση τα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι φοιτητές από την Επιτροπή του Προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Βαθμός Πτυχίου 
 • Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Η επίδοση του υποψήφιου σε μαθήματα ή γνωστικά αντικείμενα συναφή προς τις κατευθύνσεις του προγράμματος
 • Δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκές
 • συστατικές επιστολές
 • Η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Η παρουσία στην προσωπική συνέντευξη 

Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL από το βαθμό 80 και άνω ή IELTS από το βαθμό 6,0 και άνω, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από το ΑΣΕΠ για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2).

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.