Προϋπόθεσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος

Σπουδές Πλήρους Φοίτησης

Για την απόκτηση του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε οκτώ αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.  Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα. Τα μαθήματα διδάσκονται κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων, χειμερινό και εαρινό. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS. Η αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών στα μαθήματα γίνεται στη βάση εξετάσεων ή/και γραπτών εργασιών. Βάση επιτυχίας είναι ο αριθμός πενήντα (50). Το πρώτο στάδιο του Δ.Μ.Σ. θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αν ο φοιτητής συγκεντρώσει πενήντα (50) και πάνω σε όλα τα μαθήματα.

Για σπουδές πλήρους φοίτησης ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα πέντε (5) εξάμηνα.

 

Σπουδές Μερικής Φοίτησης

Σε περίπτωση μερικής φοίτησης το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το στάδιο της διδασκαλίας καλύπτει τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε ένα εξάμηνο. Τα τέσσερα εξάμηνα διδασκαλίας περιλαμβάνουν δύο χειμερινά και δύο εαρινά εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον δύο μαθήματα από τα αντίστοιχα προσφερόμενα μαθήματα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεσσάρων εξαμήνων διδασκαλίας, οι φοιτητές μερικής φοίτησης εκπονούν τη Μεταπτυχιακή τους Διπλοματική Εργασία, με τους όρους που ισχύουν και για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης.

Για σπουδές μερικής φοίτησης ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα δέκα (10) εξάμηνα.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Φοιτητές οι οποίοι ολοκληρώνουν επιτυχώς το στάδιο των μαθημάτων υποβάλλουν πρόταση και υπόμνημα για τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία το Μάιο.Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.) για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε 30  ECTS. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται μέχρι το τέλος του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου σπουδών και αξιολογείται από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή με κλίμακα 0-100. Βάση επιτυχίας θεωρείται το  πενήντα (50). 

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, είτε ατομικά είτε κατά τη διάρκεια της ετήσιας ημερίδας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εντός του Μαρτίου.

Δειτε περισσοτερα
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.