Υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στο πρόγραμμα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Oι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για το πρόγραμμα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://postgrad.cict.uoc.gr/user/login

Η υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως και τις 7 Ιουνίου 2024.  Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και, αν υπάρχει, πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής).
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, η ερευνητική (κατάλογος δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν) ή/και επαγγελματική εμπειρία και τυχόν βραβεία του υποψηφίου
  • Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL από το βαθμό 80 και άνω ή IELTS από το βαθμό 6,0 και άνω, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από το ΑΣΕΠ για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2).
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες πρέπει να υποβληθούν μέσω email από τον συντάκτη της επιστολής στη διεύθυνση i.yotopoulou@uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική Επιστολή για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική». 
  • Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος που να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων (έως 1000 λέξεις).
  • Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή.

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα στον σύνδεσμο στη δεξιά στήλη. 

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος μέσω υποτροφιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κα Ιωάννα Γιωτοπούλου, Τηλ.: +3028310-77405

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.