Ολοκληρώνοντας τις σπουδές σας στις Οικονομικές Επιστήμες

Ανακήρυξη

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει Πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS. Με την κατάθεση της βαθμολογίας από τον αρμόδιο εξεταστή του τελευταίου απαιτούμενου για τη λήψη του Πτυχίου μαθήματος (ακολουθώντας τις απαιτήσεις και τις εξειδικεύσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος) και εφόσον αυτή είναι επιτυχής, ο φοιτητής ανακηρύσσεται αυτόματα πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για το Πτυχίο τους μπορούν να αναστείλουν την ορκωμοσία τους μόνο για ένα εξάμηνο και μόνο για να συμμετέχουν σε αναβαθμολογήσεις, υποβάλλοντας αίτηση αναβαθμολόγησης και αναστολής της ανακήρυξης τους ως πτυχιούχοι.

Βαθμός και Προϋποθέσεις

Ο βαθμός του Πτυχίου που αποκτούν οι φοιτητές στο τέλος των σπουδών τους προσδιορίζεται από τον μέσο όρο των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα δύο μαθήματα Αγγλικών, τα οποία όμως υπολογίζονται ως ένα μάθημα. Με βάση τον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων και τις πιστωτικές τους μονάδες, οι φοιτητές θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε σαράντα (40) μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών προκειμένου να αποκτήσουν το Πτυχίο τους, τα οποία αντιστοιχούν σε 240 ECTS. Σε περίπτωση που οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατά την αποφοίτηση τους σε περισσότερα μαθήματα, ο μέσος όρος του πτυχίου τους υπολογίζεται από τα μαθήματα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ακολουθώντας βέβαια τους περιορισμούς που προκύπτουν από τον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων, των ελεύθερων επιλογών από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και της ολοκλήρωσης της Κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.