Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Χρονική Διάρκεια

Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων διενεργούνται αποκλειστικά μετά το τέλος του Χειμερινού και του Εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια των εξαμήνων αυτών. Επιπλέον, οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εξεταστικών περιόδων αναρτάται από την Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις.

Προφορική Εξέταση

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δυσλεξία ή κατόπιν σχετικής εισήγησης από το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στις περιπτώσεις αυτές οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν με διακριτικότητα τις οδηγίες του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών.

Βαθμολόγηση

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες, οι οποίοι μπορούν να οργανώσουν κατά την κρίση τους γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις για το μάθημα τους. Μπορεί επίσης να στηριχτεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Κάθε γραπτή εξέταση (τελική, ενδιάμεση ή επαναληπτική) θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριών ωρών. Η ελάχιστη διάρκεια της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο ώρες. Εξαίρεση αποτελούν μαθήματα που εξετάζονται σε εργαστήρια, όπως π.χ. τα μαθήματα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για Οικονομολόγους ΟΙΚ1501, ΟΙΚ2501, ΟΙΚ3501. Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων και οι υποχρεώσεις των φοιτητών και επιτηρητών καθορίζονται από τον κώδικα δεοντολογίας τον οποίο έχει υιοθετήσει το Τμήμα.

Ανακοίνωση Βαθμολογίας

Οι βαθμοί των εξετάσεων αναρτώνται στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από τη λήξη κάθε εξεταστικής περιόδου. Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για την βαθμολογία τους από την Ηλεκτρονική Γραμματεία χρησιμοποιόντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Σε περίπτωση που χρειάζονται διευκρινήσεις για την τελική τους βαθμολογία μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία για τη βαθμολόγηση τους.

Επανεξέταση

Αν κάποιος φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε οποιοδήποτε μάθημα, με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών εξετάζεται μετά από αίτηση του από Τριμελή Επιτροπή Καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή αυτή εξαιρούνται οι υπεύθυνοι διδάσκοντες του μαθήματος.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.