Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες

Ο νέος οδηγός προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ισχύει από 1ης Σεπτεμβρίου 2020 για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Σύμφωνα με αυτόν, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δεκατρία Βασικά μαθήματα, δύο μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για οικονομολόγους και δύο μαθήματα Αγγλικών επίσης για οικονομολόγους, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία (ΟΙΚ1007»), το οποίο είναι υποχρεωτικό μόνο για τους εισαχθέντες/είσες φοιτητές/τριες από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά. Πέρα από τα υποχρεωτικά μαθήματα, το Τμήμα προσφέρει μαθήματα επιλογής, τα οποία ανήκουν στις παρακάτω τρεις Θεματικές Ενότητες που αποτελούν και τους τομείς έρευνας του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού:

  • Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
  • Επιχειρηματική Οικονομική
  • Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη

Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, προκειμένου να αποκτήσουν μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη γνώση των Oικονομικών Eπιστημών, οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν τουλάχιστον πέντε μαθήματα από κάθε μία από τις παραπάνω Θεματικές Ενότητες. Για την επιλογή των συγκεκριμένων μαθημάτων μπορούν να ζητούν τη βοήθεια των Συμβούλων Σπουδών τους. Πέρα από τα μαθήματα που προσφέρει το προσωπικό του Τμήματος, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και από τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κάθε φοιτητής έχει επίσης τη δυνατότητα, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε Σεμιναριακά μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στα δύο τελευταία έτη σπουδών. Τα Σεμιναριακά μαθήματα αποτελούν καινοτομία του Τμήματος σε σχέση με τα υπόλοιπα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ερευνητικών δυνατοτήτων και την χρήση της βιβλιογραφίας των φοιτητών μέσω της εκπόνησης μιας εμβρυακής μορφής έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης.

Περιγράμματα Ύλης

Το πρόγραμμα αναλύεται σε λεπτομερή περιγράμματα ύλης για κάθε ένα από τα μαθήματα που προσφέρονται στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών. Τα περιγράμματα αυτά αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος συμβολαίου μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών. Περιλαμβάνουν τον σκοπό του κάθε μαθήματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τον διδάσκοντα που το προσφέρει, τα βασικά και συμπληρωματικά εγχειρίδια του μαθήματος, τον φόρτο εργασίας, τα τυχόν φροντιστηριακά μαθήματα, τον τρόπο αξιολόγησης και το περιεχόμενο των εβδομαδιαίων διαλέξεων. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους τα περιγράμματα ύλης ανανεώνονται από τους διδάσκοντες του Τμήματος, προκειμένου το πρόγραμμα σπουδών να είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τις εξελίξεις της Οικονομικής Επιστήμης. Κάθε διδάσκοντας είναι αποκλειστικά υπέυθυνος για την επικαιροποίηση του περιγράμματος ύλης για όλα τα μαθήματα που προσφέρει στους φοιτητές.

Κωδικοποίηση Μαθημάτων

Τέλος, όλα τα μαθήματα του Τμήματος ακολουθούν εννιαία κωδικοποίηση π.χ. ΟΙΚ2001:

  • το ΟΙΚ σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  • το πρώτο ψηφίο αναφέρεται στον βαθμό δυσκολίας του μαθήματος, ο οποίος ταυτίζεται με το έτος σπουδών από το 1 έως το 3, εκτός από τα σεμιναριακά μαθήματα όπου το πρώτο ψηφίο είναι το 4

  • το δεύτερο ψηφίο αφορά στην ομάδα μαθημάτων: 0-Βασικά Μαθήματα, 1-Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, 2-Επιχειρηματική Οικονομική, 3-Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη, 4-Αγγλικά για Οικονομολόγους, 5-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 6-Διδακτική και Παιδαγωγική επάρκεια

  • το τρίτο και το τέταρτο ψηφίο είναι ο αύξων αριθμός του μαθήματος σε κάθε έτος σπουδών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.