Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών που θα ισχύσει για τους/ις εισακτέους/ες από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχει ως στόχο να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σχετική με την παραγωγή και μετάδοση της Οικονομικής Επιστήμης, ώστε οι μελλοντικοί απόφοιτοι του Τμήματος να είναι σε θέση να μελετούν και να εφαρμόζουν την οικονομική θεωρία, προκειμένου να ερμηνεύουν, να προβλέπουν και να προτείνουν ένα βέλτιστο σύνολο οικονομικών αποφάσεων. Η αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών έχει ως στόχο (α) να γίνει πιο σύγχρονο και να συμβαδίζει με τις επιστημονικές/τεχνολογικές εξελίξεις, (β) να γίνει πιο ελκυστικό για τους/ις πολύ καλούς/ές υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες, και (γ) να συνδεθεί περισσότερο με την αγορά εργασίας και την πραγματική οικονομία}. Η διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, αφενός παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στους αποφοίτους του για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και αφετέρου δίνει το κίνητρο σε αυτούς που το επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι εναρμονισμένο με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της Οικονομικής Επιστήμης και παράλληλα είναι σχεδιασμένο να ικανοποιεί τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε επιστημονικό δυναμικό στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δεκατρία Βασικά μαθήματα, δύο μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για οικονομολόγους και δύο μαθήματα Αγγλικών επίσης για οικονομολόγους, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων, το Τμήμα προσφέρει μαθήματα που εντάσσονται στις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις της Οικονομικής Επιστήμης:

  • Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
  • Επιχειρηματική Οικονομική 

Η κατεύθυνση που θα επιλέξουν οι φοιτητές/τριες αναγράφεται στο πτυχίο τους. Επιπλέον, το Τμήμα προσφέρει και μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Προκειμένου να επιλέξουν κατεύθυνση, οι φοιτητές/τριες μπορούν να ζητούν τη βοήθεια των Συμβούλων Σπουδών τους. Πέρα από τα μαθήματα που προσφέρει το προσωπικό του Τμήματος, υπάρχει δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και από τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κάθε φοιτητής/τρια έχει επίσης τη δυνατότητα, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε Σεμιναριακά μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στα δύο τελευταία έτη σπουδών. Τα Σεμιναριακά μαθήματα αποτελούν καινοτομία του Τμήματος σε σχέση με τα υπόλοιπα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ερευνητικών δυνατοτήτων και την χρήση της βιβλιογραφίας των φοιτητών μέσω της εκπόνησης μιας εμβρυακής μορφής έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης.

Περιγράμματα Ύλης

Το πρόγραμμα αναλύεται σε λεπτομερή περιγράμματα ύλης για κάθε ένα από τα μαθήματα που προσφέρονται στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών. Τα περιγράμματα αυτά αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος συμβολαίου μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών. Περιλαμβάνουν τον σκοπό του κάθε μαθήματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τον διδάσκοντα που το προσφέρει, τα βασικά και συμπληρωματικά εγχειρίδια του μαθήματος, τον φόρτο εργασίας, τα τυχόν φροντιστηριακά μαθήματα, τον τρόπο αξιολόγησης και το περιεχόμενο των εβδομαδιαίων διαλέξεων. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους τα περιγράμματα ύλης ανανεώνονται από τους διδάσκοντες του Τμήματος, προκειμένου το πρόγραμμα σπουδών να είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τις εξελίξεις της Οικονομικής Επιστήμης. Κάθε διδάσκοντας είναι αποκλειστικά υπέυθυνος για την επικαιροποίηση του περιγράμματος ύλης για όλα τα μαθήματα που προσφέρει στους φοιτητές.

Κωδικοποίηση Μαθημάτων:

Τέλος, όλα τα μαθήματα του Τμήματος ακολουθούν εννιαία κωδικοποίηση π.χ. ΟΙΚ2001:

  • Υ: Υποχρεωτικό.
  • ΥΑ: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική".
  • ΥΒ: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης "Επιχειρηματική Οικονομική".
  • ΕΑ: Επιλογής κατεύθυνσης "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική".
  • ΕΒ: Επιλογής κατεύθυνσης "Επιχειρηματική Οικονομική".
  • ΕΕ: Ελεύθερη επιλογή Τμήματος.
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.