Ετήσιο πρόγραμμα σπουδών

Κάθε Ακαδημαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους ακολουθώντας το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Αποτελείται από τρείς εξεταστικές περιόδους, Φεβρουαρίου, Ιουνίου και την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους κατανέμεται σε δύο εξάμηνα διδασκαλίας, χειμερινό και εαρινό.

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει  τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας για κάθε μάθημα χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτές τα φροντιστηριακά μαθήματα. Παράταση της διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.

Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται. Τυχόν εξέταση του είναι άκυρη και το συγκεκριμένο μάθημα δεν υπολογίζεται στον βαθμό του Πτυχίου που απονέμει το Τμήμα.

Αναπληρώσεις μαθημάτων μπορούν να γίνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από συνεννόηση με τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα. Ανακοινώνονται μόνο μέσω της Γραμματείας του Τμήματος και πραγματοποιούνται αποκλειστικά την εβδομάδα που προηγείται της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Οι σημειώσεις και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για τη διδασκαλία των μαθημάτων, παρέχονται στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνων κάθε εξαμήνου διαμέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης eClass.

Η κατανομή των μαθημάτων και ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων που αναλογούν σε κάθε εξάμηνο για όλα τα έτη σπουδών παρουσιάζεται στους πίνακες στην δεξιά στήλη.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των μαθημάτων και αριθμός ECTS ανά εξάμηνο και έτος σπουδών:

Μαθήματα Πρώτου Έτους

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα ECTS Κωδικός Μάθημα ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΟΙΚ1001 Μαθηματικά Ι 6.00 ΟΙΚ1004 Μαθηματικά ΙΙ 6.00
ΟΙΚ1003 Στατιστική Ι 6.00 ΟΙΚ1002 Μακροοικονομική Θεωρία Ι 6.00
ΟΙΚ1401 Αγγλικά Ι 6.00 ΟΙΚ1005 Μικροοικονομική Θεωρία Ι 6.00
ΟΙΚ1501 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι 6.00 ΟΙΚ1006 Στατιστική ΙΙ 6.00
ΟΙΚ1007 Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία 6.00 ΟΙΚ1402 Αγγλικα ΙI 6.00
Μαθήματα Επιλογής
(0 μαθήματα) (1 μάθημα)
  ΟΙΚ1301 Πολιτική Οικονομία Ι 6.00
Σύνολο   30.00   36.00

Μαθήματα Δεύτερου Έτους

3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα ECTS Κωδικός Μάθημα ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΟΙΚ2001 Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ 6.00 ΟΙΚ2004 Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ 6.00
ΟΙΚ2002 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 6.00 ΟΙΚ2005 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ 6.00
ΟΙΚ2003 Οικονομετρία Ι 6.00 ΟΙΚ2006 Οικονομετρία ΙΙ 6.00
  ΟΙΚ2501 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ 6.00
Μαθήματα Επιλογής
(3 μαθήματα) (2 μαθήματα)
ΟΙΚ2201 Λογιστική Ι 6.00 ΟΙΚ2303 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ι 6.00
ΟΙΚ3311 Κοινωνική Οικονομική Ι 6.00 ΟΙΚ2306 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία Ι 6.00
ΟΙΚ2302 Πολιτική Οικονομία του Αγροτικού Τομέα Ι 6.00  
ΟΙΚ3305 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 6.00  
ΟΙΚ2304 Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ι 6.00  
Σύνολο   36.00   36.00

Μαθήματα Τρίτου και Τέταρτου Έτους

5ο-7ο Εξάμηνο 6ο-8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα ECTS Κωδικός Μάθημα ECTS
Μαθήματα Επιλογής
(12 μαθήματα) (12 μαθήματα)
ΟΙΚ3401 Προχωρημένα Αγγλικά Ι 6.00 ΟΙΚ3402 Προχωρημένα Αγγλικά ΙΙ 6.00
ΟΙΚ3105 Οικονομικά των Νομισματικών Ενώσεων 6.00 ΟΙΚ3102 Θεωρία Παιγνίων 6.00
ΟΙΚ3112 Προχωρημένη Μακροοικονομική 6.00 ΟΙΚ3104 Οικονομική του Περιβάλλοντος 6.00
ΟΙΚ3201 Βιομηχανική Οργάνωση Ι 6.00 ΟΙΚ3106 Διεθνής Χρηματοοικονομική 6.00
ΟΙΚ3202 Μανατζμεντ Ι 6.00 ΟΙΚ3111 Οικονομικά της Εργασίας Ι 6.00
ΟΙΚ3203 Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού 6.00 ΟΙΚ3113 Ελληνική Οικονομία Ι 6.00
ΟΙΚ3207 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι 6.00 ΟΙΚ3209 Μανατζμεντ ΙΙ 6.00
ΟΙΚ3211 Οικονομική των Επιχειρήσεων 6.00 ΟΙΚ3302 Οικονομική Ανάπτυξη Ι 6.00
ΟΙΚ3303 Μαρξιστική Οικονομική 6.00 ΟΙΚ3501 Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων για Οικονομολόγους 6.00
ΟΙΚ3212 Οικονομική των Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας 6.00 ΟΙΚ3601 Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης 6.00
ΟΙΚ3110 Οικονομική Μεγέθυνση Ι 6.00 ΟΙΚ3103 Οικονομική Πολιτική 6.00
ΟΙΚ3109 Νομισματική Θεωρία Ι 6.00 ΟΙΚ3114 Αστική και Περιφερειακή Οικονομική 6.00
ΟΙΚ3301 Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ 6.00 ΟΙΚ3101 Δημόσια Οικονομική I 6.00
ΟΙΚ3108 Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου 6.00 ΟΙΚ3206 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6.00
ΟΙΚ3116 Οικονομικά της Εκπαίδευσης 6.00 ΟΙΚ3210 Economics of Innovation and New Technologies 6.00
ΟΙΚ3214 Financial Institutions Management 6.00 ΟΙΚ3117 Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Πολιτικές 6.00
ΟΙΚ3107 Δημόσια Οικονομική ΙΙ 6.00 ΟΙΚ3218 Strategic Change Management 6.00
ΟΙΚ3118 Συμπεριφορικά Οικονομικά 6.00 ΟΙΚ3219 Μάρκετινγκ με Έμφαση στον Τουρισμό 6.00
ΟΙΚ3215 Οικονομικά του Τουρισμού 6.00 ΟΙΚ3220 Επιχειρηματικότητα 6.00
ΟΙΚ3217 Marketing 6.00 ΟΙΚ3503 Μηχανική Μάθηση με Εφαρμογές στα Οικονομικά ΙΙ 6.00
ΟΙΚ3313 Βιώσιμη Ανάπτυξη 6.00 ΟΙΚ3504 Ψηφιοποίηση και Οικονομία Ι 6.00
ΟΙΚ3502 Μηχανική Mάθηση με Eφαρμογές στα Οικονομικά Ι 6.00 ΣΚΕ3309 Πολιτικές Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 6.00
ΣΚΕ3307 Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Κρατικές Πολιτικές 6.00  
ΣΚΕ3308 Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδασκαλία 6.00  
Σεμιναριακά Μαθήματα
ΟΙΚ4101 Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας 6.00 ΟΙΚ4203 Συλλογή, Διαχείριση και Αναλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων 6.00
ΟΙΚ4201 Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης 6.00 ΟΙΚ4105 Οικονομικά της Εργασίας ΙΙ 6.00
ΟΙΚ4203 Συλλογή, Διαχείριση και Αναλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων 6.00 ΟΙΚ4106 Οικονομική Μεγέθυνση ΙΙ 6.00
ΟΙΚ4107 Οικονομικά των Νομισματικών Ενώσεων ΙΙ 6.00 ΟΙΚ4501 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ 6.00
ΟΙΚ4502 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R 6.00 ΟΙΚ4102 Νομισματική Θεωρία ΙΙ 6.00
ΟΙΚ4207 Οικονομικά Υποδείγματα της Θεωρίας Καινοτομίας 6.00 ΟΙΚ4205 Οικονομική των Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας ΙΙ 6.00
ΟΙΚ4208 Ανάπτυξη Τουριστικών Προορισμών 6.00 ΟΙΚ4206 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 6.00
  ΟΙΚ4304 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία ΙΙ 6.00
  ΟΙΚ4209 Συμβουλευτική Επιχειρήσεων 6.00
Σύνολο   72.00   72.00
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.