Ετήσιο πρόγραμμα σπουδών

Κάθε Ακαδημαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους ακολουθώντας το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Αποτελείται από τρείς εξεταστικές περιόδους, Φεβρουαρίου, Ιουνίου και την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους κατανέμεται σε δύο εξάμηνα διδασκαλίας, χειμερινό και εαρινό.

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει  τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας για κάθε μάθημα χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτές τα φροντιστηριακά μαθήματα. Παράταση της διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.

Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται. Τυχόν εξέταση του είναι άκυρη και το συγκεκριμένο μάθημα δεν υπολογίζεται στον βαθμό του Πτυχίου που απονέμει το Τμήμα.

Αναπληρώσεις μαθημάτων μπορούν να γίνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από συνεννόηση με τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα. Ανακοινώνονται μόνο μέσω της Γραμματείας του Τμήματος και πραγματοποιούνται αποκλειστικά την εβδομάδα που προηγείται της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Οι σημειώσεις και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για τη διδασκαλία των μαθημάτων, παρέχονται στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνων κάθε εξαμήνου διαμέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης eClass.

Η κατανομή των μαθημάτων και ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων που αναλογούν σε κάθε εξάμηνο για όλα τα έτη σπουδών παρουσιάζεται στους πίνακες στην δεξιά στήλη.

Μαθήματα - Πρώτου Έτους

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα ECTS Κωδικός Μάθημα ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΟΙΚ1001 Μαθηματικά Ι 6.00 ΟΙΚ1004 Μαθηματικά ΙΙ 6.00
ΟΙΚ1003 Στατιστική Ι 6.00 ΟΙΚ1002 Μακροοικονομική Θεωρία Ι 6.00
ΟΙΚ1401 Αγγλικά Ι 6.00 ΟΙΚ1005 Μικροοικονομική Θεωρία Ι 6.00
ΟΙΚ1501 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι 6.00 ΟΙΚ1006 Στατιστική ΙΙ 6.00
ΟΙΚ1007 Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία 6.00 ΟΙΚ1402 Αγγλικα ΙI 6.00
Σύνολο   34.00   38.00

Μαθήματα - Δεύτερου Έτους

3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα ECTS Κωδικός Μάθημα ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΟΙΚ2001 Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ 6.00 ΟΙΚ2004 Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ 6.00
ΟΙΚ2002 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 6.00 ΟΙΚ2005 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ 6.00
ΟΙΚ2003 Οικονομετρία Ι 6.00 ΟΙΚ2006 Οικονομετρία ΙΙ 6.00
  ΟΙΚ2501 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ 6.00
Μαθήματα Επιλογής
(1 μάθημα) (1 μάθημα)
ΟΙΚ2201 Χρηματοοικονομική Λογιστική 6.00 ΟΙΚ2303 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ι 6.00
  ΟΙΚ2304 Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ι 6.00
  ΟΙΚ2502 Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού 6.00
Σύνολο   32.00   38.00

Μαθήματα - Τρίτου και Τέταρτου Έτους

5ο-7ο Εξάμηνο 6ο-8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα ECTS Κωδικός Μάθημα ECTS
Μαθήματα Επιλογής
(12 μαθήματα) (12 μαθήματα)
ΟΙΚ3401 Προχωρημένα Αγγλικά Ι 6.00 ΟΙΚ1301 Πολιτική Οικονομία Ι 6.00
ΟΙΚ3311 Κοινωνική Οικονομική Ι 6.00 ΟΙΚ3402 Προχωρημένα Αγγλικά ΙΙ 6.00
ΟΙΚ2302 Πολιτική Οικονομία του Αγροτικού Τομέα Ι 6.00 ΟΙΚ3102 Θεωρία Παιγνίων 6.00
ΟΙΚ3201 Βιομηχανική Οργάνωση Ι 6.00 ΟΙΚ3106 Διεθνής Χρηματοοικονομική 6.00
ΟΙΚ3202 Μανατζμεντ Ι 6.00 ΟΙΚ3111 Οικονομικά της Εργασίας Ι 6.00
ΟΙΚ3203 Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού 6.00 ΟΙΚ3113 Ελληνική Οικονομία Ι 6.00
ΟΙΚ3207 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι 6.00 ΟΙΚ3209 Μανατζμεντ ΙΙ 6.00
ΟΙΚ3211 Οικονομική των Επιχειρήσεων 6.00 ΟΙΚ3302 Οικονομική Ανάπτυξη Ι 6.00
ΟΙΚ3303 Μαρξιστική Οικονομική 6.00 ΟΙΚ3501 Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων για Οικονομολόγους 6.00
ΟΙΚ3212 Οικονομική των Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας 6.00 ΟΙΚ3601 Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης 6.00
ΟΙΚ3110 Οικονομική Μεγέθυνση Ι 6.00 ΟΙΚ3101 Δημόσια Οικονομική I 6.00
ΟΙΚ3109 Νομισματική Θεωρία Ι 6.00 ΟΙΚ3206 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6.00
ΟΙΚ3108 Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου 6.00 ΟΙΚ3216 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων 6.00
ΟΙΚ3214 Financial Institutions Management 6.00 ΟΙΚ3210 Economics of Innovation and New Technologies 6.00
ΟΙΚ2305 Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.00 ΟΙΚ2308 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.00
ΟΙΚ2307 Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 6.00 ΟΙΚ3117 Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Πολιτικές 6.00
ΟΙΚ3107 Δημόσια Οικονομική ΙΙ 6.00 ΟΙΚ3312 Δίκαιο και Θεσμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) 6.00
ΟΙΚ3118 Συμπεριφορικά Οικονομικά 6.00 ΟΙΚ3218 Strategic Change Management 6.00
ΟΙΚ3215 Οικονομικά του Τουρισμού 6.00 ΟΙΚ3219 Μάρκετινγκ με Έμφαση στον Τουρισμό 6.00
ΟΙΚ3217 Marketing 6.00 ΟΙΚ3220 Επιχειρηματικότητα 6.00
ΟΙΚ3313 Βιώσιμη Ανάπτυξη 6.00  
ΟΙΚ3502 Μηχανική Mάθηση με Eφαρμογές στα Οικονομικά Ι 6.00  
ΟΙΚ3504 Ψηφιοποίηση και Οικονομία Ι 6.00  
ΟΙΚ3119 Environmental Policy 6.00  
Σεμιναριακά Μαθήματα
ΟΙΚ4101 Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας 6.00 ΟΙΚ4201 Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης 6.00
ΟΙΚ4102 Νομισματική Θεωρία ΙΙ 6.00 ΣΚΕ4201 Εισαγωγή στην Πρωτογενή Έρευνα Αγοράς και Γνώμης 6.00
ΟΙΚ4502 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R 6.00 ΟΙΚ4105 Οικονομικά της Εργασίας ΙΙ 6.00
ΟΙΚ4207 Οικονομικά Υποδείγματα της Θεωρίας Καινοτομίας 6.00 ΟΙΚ4106 Οικονομική Μεγέθυνση ΙΙ 6.00
ΟΙΚ4208 Ανάπτυξη Τουριστικών Προορισμών 6.00 ΟΙΚ4303 Πολιτική Οικονομία του Αγροτικού Τομέα ΙΙ 6.00
  ΟΙΚ4501 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ 6.00
  ΟΙΚ4205 Οικονομική των Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας ΙΙ 6.00
  ΟΙΚ4206 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 6.00
  ΟΙΚ4209 Συμβουλευτική Επιχειρήσεων 6.00
Σύνολο   76.00   76.00
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.