Μαθήματα παιδαγωγικής θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας

Τα μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι οργανωμένα σε τρεις κατηγορίες (Α, Β, Γ)«Μαθήματα Εκπαίδευσης και Αγωγής», «Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας»και την «Ειδική Διδακτική και την Πρακτική Άσκηση». Η κάθε κατηγορία διακρίνεται σε επιμέρους ομάδες, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα. Τα μαθήματα στις δύο πρώτες ομάδες προσφέρονται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας), από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης), τη Φιλοσοφική Σχολή (Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών).

Οι φοιτητές για να λάβουν το πιστοποιητικό πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς ένα μάθημα από κάθεομάδα και να ολοκληρώσουν την Πρακτική Άσκηση σε Λύκειο. Διευκρινίζεται ότι πριν ξεκινήσουν την Πρακτική Άσκηση, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς ένα μάθημα από την Ομάδα Α.1. Παιδαγωγική Θεωρία, ένα μάθημα από την Ομάδα Β.2. Διδακτική Μεθοδολογία, καθώς και τη Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο Χειμερινό Εξάμηνο.

Τα μαθήματα που επιλέγονται για το Πρόγραμμα δενπροσμετρώνται γενικά στο εξαμηνιαίο όριο των μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει ο φοιτητής. Όμως οι φοιτητές μπορούν να μετρήσουν έναντι των 6 μαθημάτων των δύο πρώτων ομάδων του Πιστοποιητικού τρία μαθήματα από τις Ελεύθερες Επιλογές που παίρνουν/έχουν πάρει για το πτυχίο τους δηλ. μαθήματα που βρίσκονται μέσα στο επιτρεπόμενο εξαμηνιαίο όριο των ECTS.  Τα συγκεκριμένα μαθήματα που θα προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο θα αναρτώνται από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος στο moodle.

Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για το ΠΠΔΕ θα δηλώνουν τις επιλογές τους στο moodleδηλ. ξεχωριστά από την εξαμηνιαία δήλωση μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου. Τα τρία μαθήματα τα οποία, αν το επιθυμεί ο φοιτητής, μπορούν να μετρήσουν τόσο ως προς το πτυχίο όσο και ως προς το Πρόγραμμα θα αναφέρονται και στις δύο δηλώσεις (δηλ. τόσο στη δήλωση για τα μαθήματα του εξαμήνου όσο και στη δήλωση για το ΠΠΔΕ).

Στην περίπτωση που οι φοιτητές/φοιτήτριες αποφασίσουν να διακόψουν τη διαδικασία απόκτησης του ΠΠΔΕ δενμπορούν να μεταφέρουν στο πτυχίο τους μαθήματα τα οποία πήραν για την πλήρωση των προϋποθέσεων του ΠΠΔΕ τα οποία είναι καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου εξαμηνιαίου ορίου ECTS. Τα εξαμηνιαία όρια για τα ECTS, καθώς και ο κανονισμός για τις επιτρεπόμενες Ελεύθερες Επιλογές από άλλα Τμήματα για την απόκτηση του Πτυχίου, όπως αυτά προβλέπονται από τον Οδηγό Σπουδών, ισχύουν κανονικά για όλους τους φοιτητές.

Α. Μαθήματα Εκπαίδευσης και Αγωγής

Μάθημα
Α.1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Α.1.1: Εισαγωγή στη Παιδαγωγική
Α.1.2: Φιλοσοφία της Παιδείας
Α.1.3: Φιλοσοφία του Πολιτισμού και της Παιδείας
Α.2 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.2.1: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Α.2.2: Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Σχολείο
Α.2.3: Κοινωνιολογία των Παιδαγωγικών Θεωριών
Α.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.3.1: Ιστορία της Εκπαίδευσης
Α.3.2: Συγκριτική Παιδαγωγική
Α.3.3: Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και Ιστορικής Παιδείας

Β. Μαθήματα Μάθησης και Διδασκαλίας

Μάθημα
Β.1 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Β.1.1: Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
Β.1.2: Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Β.1.3: Ψυχοπαιδαγωγική Παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές
Β.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Β.2.1: Διδακτική Μεθοδολογία
Β.2.2: Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων και Αξιολόγησης
Β.2.3: Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
Β.3 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Β.3.1: Αναλυτικό Πρόγραμμα και Υπερμέσα
Β.3.2: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Β.3.3: Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση
Β.3.4: Εφαρμογές Πολυμέσων στην Εκπαίδευση
Β.3.5: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Γ. Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση

Μάθημα
Γ.1 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης
Γ.2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Πρακτική Άσκηση σε Λύκειο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.