Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων

Τα σεμιναριακά μαθήματα αποτελούν καινοτομία του Τμήματος και αποσκοπούν στο να δώσουν κίνητρο και τη δυνατότητα στους φοιτητές:

 • να επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη και να εξοικειωθούν με τη αναζήτηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας στις Οικονομικές Επιστήμες,
 • να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή αλλά και με την ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία ξεφεύγοντας από τον σφιχτό εναγκαλισμό και τη νοοτροπία του εγχειριδίου,
 • να εξοικειωθούν με την αναζήτηση και επεξεργασία πραγματικών στατιστικών δεδομένων και αρχείων που αφορούν την οικονομική πραγματικότητα,
 • να αποκτήσουν εμπειρία εφαρμογής θεωρητικών υποδειγμάτων σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα,
 • να εξοικειωθούν με τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών (κάτι που βοηθάει και στη μελλοντική σύνταξη επαγγελματικών αναφορών),
 • να αναπτύξουν έναν κριτικό τρόπο σκέψης και ανάλυσης της οικονομικής πραγματικότητας,

Τα σεμιναριακά μαθήματα δεν είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές του Τμήματος αλλά απευθύντονται σε εκείνους τους φοιτητές που πραγματικά τους ενδιαφέρει να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να βελτιώσουν τις αναλυτικές τους ικανότητες. Το Τμήμα προσφέρει σεμιναριακά μαθήματα και από τους τρεις τομείς έρευνας του Διδακτικού του προσωπικού.

Γενικές Οδηγίες

 • Δεδομένης της φύσης των σεμιναριακών μαθημάτων, ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν σε κάθε ένα από αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 άτομα.

 • Η επιλογή των φοιτητών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των διδασκόντων με βάση τα κριτήρια που έχουν εκ των προτέρων γνωστοποιήσει στους φοιτητές και τα οποία σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναριακού μαθήματος.

 • Τα σεμινάρια, όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, διεκπεραιώνονται σε δεκατρείς (13) εβδομαδιαίες συναντήσεις των τριών ωρών η κάθε μία.

 • Η παρακολούθηση των συναντήσεων αυτών είναι υποχρεωτική από τους φοιτητές του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες οι γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σε ότι αφορά την αναζήτηση και χρήση της βιβλιογραφίας, των απαιτούμενων στατιστικών δεδομένων και τον τρόπο συγγραφής των εργασιών.

 • Οι διδάσκοντες ανάλογα με το αντικείμενο του σεμιναρίου αφιερώνουν κάποιες εβδομαδιαίες συναντήσεις δίνοντας διαλέξεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο του προσφερόμενου σεμιναρίου.

 • Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι διδάσκοντες θα πρέπει να παρακολουθούν σε ατομική βάση την πρόοδο των φοιτητών στην εκπόνηση της εργασίας τους.

Κριτήρια και Τρόπος Αξιολόγησης

Στα σεμιναριακά μαθήματα αξιολογείται κυρίως η αναλυτική, γραπτή και προφορική ικανότητα των φοιτητών. Στη βαθμολογία, ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο του σεμιναρίου, λαμβάνονται υπόψιν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • ο βαθμός κατανόησης, αφομοίωσης και κριτικής αποτίμησης της σχετικής βιβλιογραφίας,

 • η αναλυτική ικανότητα και σύνθεση,

 • η ικανότητα μεταφοράς με κατανοητό τρόπο των πορισμάτων της έρευνας τόσο προφορικά όσο και γραπτά,

 • η ικανότητα χρήσης και επεξεργασίας πραγματικών στατιστικών δεδομένων και αρχείων,

 • η ικανότητα εμπειρικής εφαρμογής οικονομικών υποδειγμάτων,

 • η συμβολή στην σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. (Το κριτήριο αυτό είναι αρκετά προχωρημένο για προπτυχιακό επίπεδο γι ́ αυτό και δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την θετική αξιολόγηση των φοιτητών. Η ικανοποίησή του όμως εξασφαλίζει άριστα).

Η εξέταση των σεμιναριακών μαθημάτων βασίζεται στην πληρότητα της γραπτής εργασίας με βάση τα παραπάνω κριτήρια καθώς και από την ποιότητα της προφορικής παρουσίασης των βασικών της σημείων μέσα στην τάξη. Οι ημερομηνίες κατάθεσης των εργασιών καθώς και της προφορικής παρουσίασης ορίζονται από τον διδάσκοντα του μαθήματος.

Δομή Γραπτής Εργασίας

Η τελική εργασία που θα εκπονήσουν οι φοιτητές στα πλαίσια των σεμιναριακών μαθημάτων θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω γενικές οδηγίες:

 • Τίτλος σεμιναρίου και εργασίας, όνομα και αριθμό μητρώου φοιτητή, όνομα διδάσκοντος. Σύντομη περίληψη της εργασίας.

 • Περιεχόμενα της εργασίας.

 • Εισαγωγή, η οποία θα περιγράφει τον αντικειμενικό σκοπό της εργασίας και τον τρόπο διαχείρισης του από τον φοιτητή.

 • Διαίρεση του κειμένου σε κεφάλαια ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας.

 • Επίλογος που θα περιλαμβάνει τις συμπερασματικές παρατηρήσεις και τις προτάσεις πολιτικής που τυχόν προκύπτουν από την εργασία.

 • Πλήρης λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας (ο ακριβής τρόπος αναφοράς των παραπομπών και παρουσίασης της λίστας των βιβλιογραφικών αναφορών ποικίλει ανάλογα με τη φύση του μαθήματος και τις απόψεις του διδάσκοντα).

Συγγραφή της Εργασίας

Κατά τη συγγραφή της εργασίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 • Απαντάμε στον τίτλο

 • Δεν αντιγράφουμε από βιβλία ή επιστημονικά άρθρα. Αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας. Παραθέματα αυτούσιων αποσπασμάτων από κάποιο κείμενο μπαίνουν σε εισαγωγικά και αμέσως μετά η βιβλιογραφική πηγή του αποσπάσματος.

 • Γράφουμε απλά, καθαρά και περιεκτικά αναδεικνύοντας τα κύρια σημεία που θεωρούμε σημαντικά για την εργασία μας

 • Προσπαθούμε να αναπτύσσουμε κριτικό τρόπο σκέψης. Φιλτράρουμε αυτά που διαβάζουμε αναδεικνύοντας τα ισχυρά/αδύναμα σημεία του υποδείγματος ή των διαφόρων επιχειρημάτων και απόψεων

 • Προσπαθούμε να διατυπώνουμε καθαρά τις διαφορετικές απόψεις εάν υπάρχουν αναδεικνύοντας τα κοινά σημεία και τις διαφορές μέσα από την αντιπαράθεση και αντιδιαστολή τους

 • Διαίρεση σε κεφάλαια/θεματικές ενότητες: Διαιρούμε το κείμενο σε κεφάλαια στη βάση θεματικών ενοτήτων και όχι απόψεων ή συγγραφέων.

 • Χωρίς να είναι απαραίτητο σε αυτό το στάδιο, όπου είναι δυνατόν προσπαθούμε να διατυπώσουμε και την δική μας άποψη παρεμβαίνοντας στη συζήτηση ή στο υπόδειγμα.

Δομή Προφορικής Παρουσίασης

Για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία της παρουσίαση της εργασίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 • Τα χρονικά όρια των προφορικών παρουσιάσεων και της μετέπειτα συζήτησης ορίζονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Σε κάθε περίπτωση η παρουσίαση δεν μπορεί να διαρκεί λιγότερο από 15 λεπτά.

 • Η παρουσίαση θα πρέπει να αναδεικνύει συνοπτικά και περιεκτικά τα βασικά συμπεράσματα ή το βασικό υπόδειγμα της έρευνας παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία ή τις κύριες απόψεις όσο πιο καθαρά γίνεται παραλείποντας λεπτομέρειες και δευτερεύοντα στοιχεία.

 • Θα πρέπει να αποφεύγεται η απλή ανάγνωση του κειμένου.

 • Για τη καλύτερη δυνατή παρουσίαση είναι χρήσιμο να έχει προχωρήσει η διαδικασία συγγραφής της εργασίας σε όσο πιο τελικό στάδιο γίνεται.

 • Συνιστάται (χωρίς να είναι απαραίτητη) η χρήση διαφανειών (power-point, beamer ή απλό διαφανειοσκόπιο).

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.