Βασική γνώση στην Οικονομική Επιστήμη

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δώδεκα βασικά μαθήματα της Οικονομικής Επιστήμης τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία (ΟΙΚ1007)
  • Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι και ΙΙ (ΟΙΚ1001 και ΟΙΚ1004)
  • Στατιστική Ι και ΙΙ (ΟΙΚ1003 και ΟΙΚ1006)
  • Μακροοικονομική Θεωρία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (ΟΙΚ1002, ΟΙΚ2001 και ΟΙΚ2004)
  • Μικροοικονομική Θεωρία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (ΟΙΚ1005, ΟΙΚ2002 και ΟΙΚ2005)
  • Οικονομετρία Ι και ΙΙ (ΟΙΚ2003 και ΟΙΚ2006)

Το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών αποτελεί τον κόρμο της γνώσης της σύγχρονης Οικονομικής Επιστήμης και είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση και κατανόηση των εξειδικευμένων μαθημάτων επιλογής που προσφέρει το Τμήμα σε όλα τα έτη σπουδών.

Σημειώνεται ότι το μάθημα "Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία" (ΟΙΚ1007) είναι υποχρεωτικό μόνο για τους εισαχθέντες/είσες φοιτητές/τριες από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά.

Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Η σειρά των μαθημάτων στα Μαθηματικά για οικονομολόγους στοχεύει στην παρουσίαση, ανάλυση και κατανόηση όλων εκείνων των μαθηματικών εννοιών, μεθόδων και τεχνικών, οι οποίες είναι απαραίτητες στην αφομοίωση της Οικονομικής Επιστήμης. Σκοπός των μαθημάτων είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο και να αναπτύξουν τις απαραίτητες υπολογιστικές και αναλυτικές ικανότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν αρκετά από τα υπόλοιπα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα και απαιτούν γνώση οικονομικής ανάλυσης.

Στατιστική

Σκοπός των μαθημάτων της Στατιστικής αποτελεί η κατανόηση και η επεξεργασία των τυχαίων φαινομένων που παρατηρούνται καθημερινά με στόχο την ανάλυση για την λήψη αποφάσεων αλλά και πρόβλεψης της συμπεριφοράς των οικονομικών παραγόντων στο μέλλον. Στα μαθήματα της στατιστικής καλύπτονται οι ακόλουθες τρείς βασικές ενότητες: (1) περιγραφική στατιστική, δηλαδή ο τρόπος συλλογής δεδομένων και η χρήση στατιστικών μέτρων για την εξαγωγή συμπερασμάτων, (2) θεωρία πιθανοτήτων, δηλαδή η σύνδεση των τυχαίων γεγονότων με το μαθηματικό λογισμό των πιθανοτήτων και (3) επαγωγική στατιστική ή στατιστική συμπερασματολογία, δηλαδή ανάπτυξη συνεπών τρόπων γενίκευσης των στατιστικών συμπερασμάτων για το σύνολο του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται το τυχαίο δείγμα της ανάλυσης.

Μακροοικονομική Θεωρία

Τα μαθήματα της Μακροοικονομικής Θεωρίας αφορούν την μελέτη της γενικής ισορροπίας ενός οικονομικού συστήματος καθώς και της ανάλυσης των επιπτώσεων των ασκούμενων, δημοσιονομικών και νομισματικών, κυβερνητικών πολιτικών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνολική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών αλλά και η συστηματική ανάλυση μεγεθών, όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία, το ισοζύγιο πληρωμών και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μιας οικονομίας. Η Μακροοικονομική Θεωρία ασχολείται με την αύξηση της παραγωγής σε μεγάλες χρονικές περιόδους (οικονομική μεγέθυνση), καθώς και με τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις (άνθηση και ύφεση), οι οποίες δημιουργούν τον οικονομικό κύκλο μιας οικονομίας.

Μικροοικονομική Θεωρία

Αντίθετα, σκοπός των μαθημάτων της Μικροοικονομικής Θεωρίας είναι να δώσει στους φοιτητές ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς καταναλωτών και παραγωγών στις σύγχρονες οικονομίες, ώστε να τους βοηθήσει στη μετέπειτα μελέτη τους στο χώρο των θεωρητικών και εφαρμοσμένων οικονομικών. Δεδομένου ότι είναι πρακτικά αδύνατο να αναλυθούν με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων οικονομιών, η Μικροοικονομική Θεωρία επιλέγει βασικά στοιχεία από τις περίπλοκες διασυνδέσεις μεταξύ των οικονομικών μονάδων δημιουργώντας σχετικά απλά υποδείγματα για την ανάλυση της συμπεριφοράς τους και τη διαμόρφωση κατάλληλων μέτρων πολιτικής.

Οικονομετρία

Ο σκοπός και των δύο υποχρεωτικών μαθημάτων στην Οικονομετρία είναι να δώσουν στους φοιτητές ένα ισχυρό υπόβαθρο για τις οικονομετρικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι για την εμπειρική ανάλυση στατιστικών δεδομένων και για την ακόλουθη εκτίμηση των οικονομικών υποδειγμάτων. Ειδικότερα, τα μαθήματα της Οικονομετρίας χρησιμοποιούν συγκεκριμένες στατιστικές μεθόδους τις οποίες εφαρμόζουν για την εκτίμηση των οικονομικών υποδειγμάτων και για τον έλεγχο των οικονομικών θεωριών. Αποτελούν χρήσιμη γνώση για κάθε απόφοιτο που είτε ενδιαφέρεται να ακολουθήσει κάποιο οικονομικό επάγγελμα ή να συνεχίσει για μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.